Друк  
 

 

Затверджено рішенням сесії                                                    Затверджую

 Переяслав-Хмельницької                                                         Начальник відділу освіти

 міської ради №_____________                                                 Переяслав-Хмельницької    

від ________________________                                                міської ради

 Міський голова___________   О.Г. Шкіра                                  ______________ О. Г. Гайван

 «____» ______________ 2013 р.

СТАТУТ

 Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої

 школи І ступеня №6

 Переяслав-Хмельницької міської ради

 Київської області

 Код ЄДРПОУ - 20598130

 (нова редакція)

  І. Загальні положення

1.1.Переяслав – Хмельницька загальноосвітня школа І ступеня №6 створена шляхом реорганізації ЗОШ І-ІІІ ст. №6(рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.08.2000 р. №139-1 «Про реорганізацію ЗОШ І-ІІІ ст. №6 м. Переяслава-Хмельницького та створення ЗОШ І ст. №6 і гімназії, загальноосвітнього закладу ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням предметів гуманітарного та фізико-математичного профілів»);

школа знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

08400, вул. Шевченка, 20, м. Переяслав – Хмельницький, Київська обл.,

т. 5- 45- 81

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчального закладу є Переяслав –Хмельницька міська рада.

1.5.Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової освіти на рівні державних стандартів;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини , поваги до народних звичаїв і традицій, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування та розвиток творчої особистості з почуттям національної самосвідомості, власної гідності, відповідальності за свої дії;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоровя, здоровя інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоровя учнів;
 • розробка та впровадження прогресивних технологій у навчально-виховний процес.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

1.11. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • встановлювати форму для учнів.

1.12. У школі забезпечується функціонування гнучкої системи методичної роботи, психологічної та соціальних служб.

1.13. Медичне обслуговування учнів забезпечується місцевим органом державного управління і здійснюється Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ,   середнім медичним персоналом закладу.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план навчального закладу затверджується відділом освіти Переяслав-Хмельницької міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (тижневий), режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка.

Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. У разі переходу учня до іншого навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

2.6. У школі за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, відповідних коштів можуть створюватися групи продовженого дня. Організація груп продовженого дня можлива на основі платних послуг.

       Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

       Робота груп продовженого дня організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1121 від 05.10.2009 р. «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

       Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 31 травня святом Останнього дзвоника.

       Навчальний рік поділяється на 2 семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України)

2.9. За погодженням з органами місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального закладу затверджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

 • 1-ші класи – 35 хв.
 • 2-4 класи – 40 хв.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, і затверджується директором школи.

       Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні. Облік навчальних досягнень протягом року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. У табелі відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

       Оцінювання навчальних досягнень у 3-4 класах здійснюється за 12-бальною шкалою.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів вчителями-класоводами.

2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх форм та типів власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України .

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 4 клас, вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України та зареєстрованого Міністерством юстиції України.

2.18. По закінченню початкової школи учням видається табель.

2.19. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-4 кл. можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

ІІІ. Учасники навчально - виховного процесу

3.1.Учасниками навчально – виховного процесу в закладі є:

 • учні;
 • адміністрація;
 • педагогічні працівники;
 • психолог, бібліотекар;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право на :

 • вибір факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально – виробничою, науковою, матеріально – технічною, культурно – спортивною базою закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у олімпіадах, конкурсах, виставках тощо;
 • брати участь у органах самоврядування навчального закладу; вносити власні пропозиції щодо організації дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь – якої форми експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання.

3.4. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом початкової загальної освіти;
 • підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, не заборонених чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “ Про загальну середню освіту ” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • на об’єднання у професійні спілки та інші об’єднання громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та їх батьків;
 • захищати учнів від будь – яких форм фізичного і психічного насилля, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну та іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, творчих пар чи груп;
 • вести відповідну документацію.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання.

3.10.Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається на підставі законодавства   директором   навчального   закладу   і   затверджується відповідним органом управління освіти. Обсяг педагогічного навантаження вчителів може бути менше тарифної ставки лише за письмової згоди педпрацівника. Перерозподіл педнавантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

 • обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних , судових органах;
 • інші права визначаються згідно з Законом України “Про загальну середню освіту ”.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття  освіти їхніми дітьми і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;
 • постійно дбати про фізичне здоров`я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками чи особами, які їх замінюють, обов`язків, передбачених законодавством, заклад може порушити в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об`єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу;

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту навчального закладу;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. Управління навчальним закладом

     Управління навчальним закладом здійснюється його засновником і відповідним структурним підрозділом державної виконавчої влади. Безпосереднє керівництво його здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступник призначається та звільняється з посади відділом освіти Переяслав- Хмельницької міської ради. Призначення та звільнення заступника директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.1. Керівник закладу:

 • є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом;
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог державного стандарту початкової загальної освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегатами загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких 2-х категорій:

-               працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

-               батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної категорії. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Право скликати збори мають учасники зборів, якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

 • можуть обирати раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

   4.3. Батьківські збори класу – колективний орган батьківського самоврядування.

       Батьківські збори класу:

 • обирають батьківський комітет класу;
 • вносять на розгляд педагогічної ради, директора, його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в школі;
 • запрошують вчителів, адміністрацію, представників засновників для обговорення стану і перспектив роботи закладу.

4.4. В школі діє загальношкільний батьківський комітет.

До складу загальношкільного батьківського комітету входять голови батьківських комітетів класів.

На першому засіданні загальношкільного батьківського комітету обирається голова батьківського комітету.

             Основними завданнями батьківського комітету є:

 • Сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної початкової загальної освіти;
 • Співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;
 • Зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • Організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів педагогічних працівників;
 • Вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 • Запобігання дитячої бездоглядності;
 • Стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • Всебічне зміцнення співпраці між родинами учнів та навчальним закладом.

                    Батьківський комітет діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота батьківського комітету планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, 4 рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись на вимогу третини і більше його членів.

Засідання батьківського комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його членів.

Рішення засідання батьківського комітету приймається простою більшістю голосів.

Батьківський комітет інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди.

                        Загальношкільний батьківський комітет має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу , загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної бази навчального закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють;
 • організовувати збирання добровільних внесків на потреби закладу.

4.5. У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом - педагогічна рада.

     Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи навчального закладу;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального і матеріального заохочення працівників навчального закладу, учнів;
 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально – виховного процесу.

4.7. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не може бути менша 4 разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.8. У навчальному закладі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база включає в себе будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспорті засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

5.3 Відповідно до чинного законодавства заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборонних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, спортивного, актового залу, бібліотеки, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати психолога, методичного кабінету школи.

5.6. За рішенням органів державної виконавчої влади школа може мати земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі.

   VІ. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

 • кошти місцевого та державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти фізичних та юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

6.3.Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4. Порядок бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами міністерств України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.5. Звітність про діяльність навчально-освітнього закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VІІ. Міжнародне співробітництво

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,

проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють МОНмолодьспорту України , Державна інспекція навчальних закладів, засновник та органи управління освітою.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОНмолодьспорту України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

ІХ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу.

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновникові.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 Секретар ради _______________ П. П. Бочарін

 
 

 

 

 
 
http://domyara.ru/