Протягом звітного періоду (2018-2019 н.р.) управління навчальним закладом я, як директор школи, здійснювала відповідно до норм Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору. В своїй роботі, як і в попередній період, дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України, нормативних актів, що регламентують роботу ЗОШ.

Відповідно до Закону України «Про освіту» учасниками освітнього процесу є батьки, вчителі та учні. В своїй роботі головний акцент роблю на дотриманні чинного законодавства усіма учасниками освітнього процесу. Стою на сторожі інтересів як учнів та їх батьків, так і вчителів.

Відповідно до рішення виконавчого комітетувід 15 листопада 2018 року за нашим навчальним закладом закріплена територія обслуговування. Це вулиці

 • Миру
 • Сухомлинського
 • Шевченка
  • Успенська
  • Покровська 43, 45

В минулому навчальному році набір до 1 класу здійснювався відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року. До школи було зараховано 52 дитини. Заклад, як і раніше, користується авторитетом серед жителів міста. Школа відповідно до своїх потужностей заповнена максимально. На початок минулого навчального року року в 8 класах розпочало навчання 239 учнів. Питаннями зарахування, відрахування учнів впродовж навчального року займалася особисто, оскільки це передбачено моїми посадовими обов’язками. Завжди намагаюся максимально вживати заходів щодо інформування батьків про особливості прийому дітей до школи: спілкуюсь з батьками особисто, відповідаю на їх запитання, надаю рекомендації за запитом. Інформація про порядок прийому до 1 класу є на шкільному стенді та на веб-сайті.

Питання освітнього процесу, його результативності є предметом особливої уваги та турботи для мене, як керівника закладу, та для мого колективу. Ці питання протягом року розглядалися на нарадах при директору, педрадах, батьківських зборах. Відповідно до концепції Нової української школи ми працюємо за новими методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень дітей. В 1-2 класах відбувається формувальне оцінювання Формувальне оцінювання — це оцінювання прогресу учнів, що дає змогу вчителю відповідно адаптувати освітній процес, опираючись на дані відстеження особистісного розвитку дітей та хід набуття ними навчального досвіду й компетентностей. Молодшим школярам притаманна особливість сприймати оцінку як оцінювання себе, а тому негативну оцінку вони розуміють як вияв негативного ставлення до себе з боку вчителя. З огляду на цю вікову особливість, учитель має використовувати формувальне оцінювання, яке включає два обов’язкових компоненти:

 1. доброзичливе ставлення до учня як до особистості;
 2. позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв’язання задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).

         Педагог оцінює зусилля кожного, враховуючи індивідуальні здібності учнів. Мета формувального оцінювання:

 1. підтримати навчальний поступ учнів;
 2. формувати в дитини упевненість у собі, наголошуючи на її сильних сторонах, а не на помилках;
 3. діагностувати досягнення учня на кожному з етапів навчання ;
 4. вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;
 5. підтримувати бажання навчатися й прагнути максимально можливих результатів;
 6. запобігати побоюванням помилитися.

Минулого навчального року всі 8 класів навчалися за типовими освітніми програмами і все ж кожен клас має свої особливості, які визначені потребами дітей, запитими родин: 3 класи вивчали математику за програмою «Росток», 3 класи окрім рідної та іноземної (англ.) вивчали російську мову.

На кінець навчального року проведені всі види передбаченого контролю: проведені підсумкові контрольні роботи, ДПА, перевірено сформованість навички читання. З результатами навчальної діяльності своїх дітей всі батьки ознайомлені (свідоцтва досягнень, табелі навчальних досягнень). Школа, як і раніше, здатна надати доволі якісні освітні послуги. На кінець 2018/2019 навчального року було проатестовано 119 учнів 3-4-х класів. З них 29 учнів мають високий рівень знань, що становить 24%, 66 учнів (56%) мають високий та достатній рівень знань. На кінець 2018/2019 н.р. в школі немає учнів з початковим рівнем навчальних досягнень. Порівнюючи результати успішності учнів школи за три останні роки слід відмітити, що дещо зменшився відсоток дітей, які закінчили навчальний рік з високим рівнем знань. Разом з тим, зросли показники достатнього та середнього рівнів.

Як і в попередні роки учні школи брали активну участь в освітніх конкурсах, іграх.

Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник" - 76 учнів.

Міжнародна природознавча гра "Геліантус"- 68 учнів.

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»- 42 учні.

Високі результати освітнього процесу забезпечують кадри. Відповідно до посадових обов’язків я як директор школи займаюсь підбором, розстановкою, прийняттям на роботу та звільненням педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу.

На сьогодні школа забезпечена педагогічними кадрами на 100 %.

   В школі працює колектив високопрофесійних педагогічних працівників. Серед них :

-          вчителі вищої категорії – 11 чоловік;

-         спеціалісти першої категорії - 6 чол.;

-         спеціалісти II категорії -   1

-         спеціалісти – 2 чол.

-         Бакалавр – 1 чол.

           - мають звання „Старший вчитель" – 6 чол.

           - звання «Вчитель-методист» – 2 чол.

- звання «Відмінник освіти» – 1 чол.

Відповідно до перспективного плану атестації та курсової перепідготовки курси підвищення кваліфікації при КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» пройшла вихователь ГПД Беліца Т.Г. Крім того, онлайн-курс для вчителів початкової школи пройшли 6 педагогів закладу.

Директор школи є головою атестаційної комісії закладу. У встановленні чинним положенням про атестацію терміни здійснено всі організаційні заходи щодо проведення атестації педагогічних працівників. Минулого року директор школи Тимченко О.І. та заступник директора з НВР Сонько О.П. були атестовані на відповідність займаній посаді. Вчителю початкових класів Яковенко О.В. було встановлено відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» та встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Учитель-методист», вчителю початкових класів Тимченко О.І. було встановлено відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» та встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Старший учитель». Вихователю ГПД Галановій М.І. встановлено відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії». Вчителю музичного мистецтва Ляшенко Л.О. встановлено відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Старший учитель». Вчителю початкових класів Кіктенко Л.Г. та педагогу-організатору Салівон О.В. було встановлено категорію «спеціаліст вищої категорії», а вихователю ГПД Кизуб Н.В. встановлено категорію «спеціаліст другої категорії».

Протягом року керувала роботою педагогічної ради. Було проведено ряд засідань, на яких розглядалися найбільш актуальні для закладу питання.

В школі організований чіткий моніторинг всіх аспектів освітнього процесу: якість проведення уроків, стан виконання програм, ведення шкільної документації, дотримання правил безпеки, стан виховної роботи, організація харчування, медичне обслуговування, гурткова робота. Нічого не залишається поза увагою адміністрації закладу і узагальнюється наказами по школі, аналітичними довідками, матеріалами педрад.

Однією з першочергових моїх турбот є здоров’я і безпека дітей. Проводжу постійний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, правил безпеки, дотриманням температурного режиму, контролюю чергування вчителів у закладі.

Протягом року здійснювала управління організацією харчування. Харчування дітей проходить на безоплатній основі, батьки частково забезпечують шкільну їдальню овочами. Штат їдальні укомплектовано ( 2 кухарі, 1 підсобний робітник, 1 комірник). Щоденний контроль ведеться медичною сестрою. Наявне технологічне обладнання. Постійно поновлюється посуд.

В школі склалася певна система виховної роботи. В ній задіяні всі педагогічні працівники. За минулий рік проведено свята, конкурси, змагання, екскурсії, квести, бібліотечні уроки, організовувалися виставки. Більш детальну інформацію про проведені заходи можна одержати, відвідавши сайт школи.

Під час літніх канікул в школі в період з 3 по 19 червня діяв пришкільний табір з денним перебуванням учнів.

Відповідно до нормативних документів було затверджено Положення про пришкільний табір з денним перебуванням дітей, підписана Довідка комісійного обстеження пришкільного табору, укомплектовано штат працівників табору.Начальником табору було призначено заступника директора з НВР Сонько О.П.

За зміну в таборі відпочили 110 учнів, що становить 46% від кількості учнів школи. Діти були зараховані до табору на підставі заяви батьків та медичної довідки про стан здоров’я дитини. Всього було укомплектовано 6 загонів чисельністю 17-19 осіб у загоні. Кожна дитина була проінструктована з питань безпечної поведінки в різних місцях. Під час роботи пришкільного табору були охоплені відпочинком діти, які потребують особливої соціальної підтримки: з багатодітних родин (10 дітей), діти учасників АТО (3), діти-інваліди (2), діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (8), діти з малозабезпечених родин (2).

Табір працював 14 днів по 6 годин з 2-разовим гарячим харчуванням та полуденком. Свою роботу табір розпочав зі свята до Дня захисту дітей, яке було проведено на центральній площі міста. Протягом роботи табору відповідно до плану роботи проводилися різноманітні виховні, спортивні та оздоровчі заходи. Діти відвідували 3D кінотеатр, культурологічний захід “Кобзарський майдан”, їздили на екскурсію до міста Канів, відвідали виставу, яку підготували вихованці БХТ. Крім того, були проведені різноманітні тематичні дні: музики, бантика, спорту, води, екології, талантів, захисту тварин, гумору. Також в таборі діяла мовна група під керівництвом Микитенко Т.М., в якій діти поглиблювали свої знання англійської мови.

     Не залишаю поза своєю увагою роботу з батьками. В школі проходять класні збори, працюють батьківські комітети, батьки залучаються до проведення різноманітних шкільних заходів.

Протягом минулого року активно займалася вирішенням фінансово-господарських проблем. Особливу увагу приділяла питанню якісного використання наявної навчально-матеріальної бази. Були вжиті заходи по підготовці школи до нового навчального року, роботи в осінньо-зимовому періоді.

Зокрема виконані наступні роботи:

-              косметичний ремонт класних кімнат;

-              косметичний ремонт всіх шкільних приміщень;

-              всі кабінети школи підключені до інтернету;

-              встановлено рекуператор в 3-А класі;

-              здійснено поточний ремонт системи опалення;

-              замінено освітлення коридору 3 поверху;

-              обладнано класні кімнати 1-А та 1-Б, які розпочали навчання за програмою НУШ (вдячність татам, які розвантажували, монтували парти, столи, стінки, налаштовували технічні засоби).

           Упродовж року було забезпечено чіткий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

Проводилася робота по залученню позабюджетних коштів. Значну роль в цьому відіграє створений благодійний фонд «Берегиня дитинства».

   Переді мною стояло завдання прозвітувати про свій вклад у розвиток закладу, розкрити, який вплив на нього мали прийняті управлінські рішення.

Наявні результати і здобутки з управління закладом це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовідданапраця кожногочлена трудового колективу, батьків та громад­ськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

                                                                                                                                                  Звіт

 

про надходження та використанняблагодійних коштів за  2018/2019 н. року

 

Надійшло коштів

Покладено на рахунок фонду

Витрачено

(по перерахунку)

Залишок

коштів на рахунку фонду

Надійшло благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг

25 550 грн.

25 550 грн.

+ 95 грн. 30к. залишок

з поперед-

нього періоду =

25 645 грн.

30 к.

 • Карниз для їдальні, фарба – 300 грн.
 • Матеріали для часткового ремонту системи опалення, водопостачання – 7 429 грн. 94 к.
 • Обслуговування шкільного сайту – 700 грн.
  • Ролети для актової зали – 2310 грн.
  • Чашки для шкільної їдальні – 902 грн.
  • Заправка картриджа – 300 грн.
  • Електротовари – 332 грн.
  • Комісія банку – 34 грн. 46 к.

13 336 грн.

90 к.

 • Клейонка для шкільної їдальні – 875 грн.
 • Частковий ремонт системи водопостачання:

   матеріали – 400 грн.

   оплата роботи – 1 500 грн.

• Канцтовари – 2 160 грн. 24 к.

(меню-вимога, грамоти, папки файлові, ксерокопії ..)

 • Господарчі товари –   2 550 грн

(каструлі, електротовари, пристрої для чищення каналізаційної системи)

 • Частковий ремонт системи опалення –

   820 грн.

 • Співфінансування для придбання морозильної камери – 1 200 грн.
 • Світильники – 1000 грн.
   

Всього витрачено –

   12 308 грн. 40 к.

 

Всього – 10 505 грн. 24 к.

 

Інформація надана Головою Правління Благодійного фонду «Берегиня дитинства» Горбаченко С.М.

 

 

 

 
 
http://domyara.ru/