top-1

top-2

top-3

 

          Протягом звітного періоду управління навчальним закладом  я, як директор школи, здійснювала відповідно до норм Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору. В своїй роботі, як і в попередній період,  дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України, нормативних актів, що регламентують роботу освітнього закладу.

         Відповідно до Закону України «Про освіту» учасниками освітнього процесу є батьки, вчителі та учні.  В своїй роботі головний акцент роблю на дотриманні чинного законодавства усіма учасниками освітнього процесу. Стою на сторожі інтересів як учнів та їх батьків, так і вчителів.

   Питання освітнього процесу, його результативності  є предметом  особливої уваги та турботи для мене, як керівника закладу, та для всього  колективу.

         Головне завдання, яке стояло перед педагогічним колективом в минулому навчальному році – надання якісної початкової освіти учням молодшого шкільного віку.

        Освітній процес у 2021/2022 н.р. був організований відповідно до наказу по школі №20-о/01-04 від 31 серпня 2021 року «Про організацію освітнього процесу школи у 2021/2022 н.р.». Викладання навчальних предметів здійснювалося згідно навчального плану, складеного відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів. Навчальний план школи включає інваріантну складову та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на навчальні предмети, курси за вибором, а також на індивідуальні та групові заняття.

       Навчальний матеріал викладався відповідно до календарно-тематичних планів з дотриманням кількості годин на тиждень за затвердженим розкладом уроків. Програмовий матеріал в усіх класах опрацьовано повністю. Є розбіжності у кількості запланованих і фактично вичитаних годин (відставання) у зв’язку зі змінами структури навчального року. Всі вчителі своєчасно вносили до календарно-тематичних планів корективи, пов’язані з цими змінами. Зокрема, протягом навчального року тричі було змінено його структуру: відповідно до наказів по школі №44-а/г/01-07 від 15 жовтня 2021 року «Про внесення змін у структуру навчального року», №9-а/г/01-07 від 24лютого 2022 року «Про внесення змін у структуру навчального року», №10-а/г/01-07 від 11 березня 2022 року «Про подовження канікул». Внаслідок цих змін навчальний рік тривав 31 тиждень, з них три навчальних тижні були неповними і з деяких предметів не всі години були вичитані. До того ж, у І семестрі був 1 святковий день, коли уроки не проводилися. Протягом 2021/2022н.р. у закладі двічі був введений карантин у зв’язку із захворюванням працівників закладу на коронавірусну хворобу COVID-19, а здобувачів освіти переведено на дистанційну форму навчання. У зв’язку з оголошеним воєнним станом в Україні навчальні екскурсії у 2021/2022 н.р. проводилися онлайн.

       Навчальні заняття під час дистанційного навчання вчителі проводили відповідно до затвердженого розкладу з використанням відеоінструментів Zoom, месенджерів Viber та Facebook, платформи Googleclassroom.

       Відповідно до Закону України «Про освіту», «Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684, на виконання Наказу МОН України від 04 вересня 2003 року №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти у школі здійснювався щоденний контроль за відвідуванням здобувачами освіти школи та дотриманням ними режиму роботи школи.

       Учителі початкових класів у класних журналах щодня заповнюють сторінку обліку відвідування здобувачами освіти уроків, вказують причину пропусків занять, контролюють наявність документів, які засвідчують причину відсутності дитини в школі (медичні довідки, заяви батьків, довідки з інших навчальних, санаторно-оздоровчих, спортивних установ тощо), підбивають підсумки відвідування школи в кінці кожного семестру. Медичні довідки зберігаються в медичних картках здобувачів освіти у медичному кабінеті, заяви батьків та документи з інших установ – у вчителя класу. Крім того, у школі ведеться журнал контролю відвідування здобувачами освіти школи. В кінці кожного тижня заступник директора з НВР аналізує стан відвідування школи здобувачами освіти, проводить бесіди з вчителями тих класів, де відсоток пропусків занять є великим або причини пропусків потребують додаткових уточнень.

Стан відвідування здобувачами освіти школи за 2021/2022 н.р.

Клас

Вчитель

К-сть пропу

щених

днів

К-сть пропущених уроків

З них:

дн./ уроків

по хворобі

з ін. поважних причин

без поважних причин

1-А

Яковенко О.В.

376

1655

366/1619

10/36

-

1-Б

Кузьменко Л.О.

531

2324

467/2038

64/286

-

2-А

Дьохтяр Л.П.

372

1860

313/1565

59/295

-

2-Б

Хвостик І.В.

395

1975

373/1865

22/110

-

3-А

Чорна Л.А.

302

1551

295/1515

7/36

-

3-Б

Шелест Т.В.

283

1415

264/1320

19/95

-

4-А

Савченко Н.О.

267

1335

241/1205

26/130

-

4-Б

Ставицька Ю.В.

341

1705

287/1435

54/270

-

Всього:

2867

13820

2606/12562

261/1258

-

    

         Всього здобувачами освіти за 2021/2022 н.р. пропущено 2867 днів. З них: 2606 днів – по хворобі, 261 день – з інших поважних причин. Найбільша кількість пропусків у 1-Б кл. – 531 день та у 2-Б кл. – 395 днів.

     В кінці 2021/2022 н.р. було проведено аналіз стану результатів навчання здобувачів освіти закладу. Станом на 1 вересня 2021 року в школі навчався 201 здобувач освіти. За рік до школи прибуло 6 дітей та вибуло 2, тому на кінець 2021/2022 н.р. в школі навчалося 205 здобувачів освіти.

Зведена таблиця успішності за 2021/2022 н. р.

Клас

Вчитель

К-сть

здобувачів освіти на 01.09.

2021

К-сть

здобувачів освіти на кінець навч. р.

1, 2 класи

3, 4 класи

Здобувачі освіти із сформованими навч. навичками з усіх освітніх галузей

Здобувачі освіти, у яких ще формуються навч. навички з певних освітніх галузей

Здобувачі освіти, які мають високий рівень знань з усіх навичок

Здобувачі освіти, які мають початко- вий рівень знань

К.

%

К.

%

К.

%

К.

%

1-А

Яковенко О.В.

25

26

26

100

0

0

-

-

-

-

1-Б

Кузьменко Л.О.

25

24

23

96

1

4

-

-

-

-

2-А

Дьохтяр Л. П.

25

25

25

100

0

0

-

-

-

-

2-Б

Хвостик І.В.

22

26

24

92,3

2

7,7

-

-

-

-

3-А

Чорна Л.А.

26

25

-

-

-

-

1

4

0

0

3-Б

Шелест Т.В.

25

25

-

-

-

-

1

4

0

0

4-А

Савченко Н.О.

28

28

-

-

-

-

3

10,7

0

0

4-Б

Ставицька Ю.В.

25

26

-

-

-

-

3

11,5

0

0

Всього

201

205

98

97

3

3

8

7,7

0

0

Майже у всіх здобувачів освіти 1-х та 2-х класів на кінець 2021/2022 н.р. сформовані усі навчальні навички з навчальних предметів усіх освітніх галузей. Лише в учня 1-Б класу є несформовані певні навчальні навички з кожної освітньої галузі. В двох учнів 2-Б класу несформовані навчальні навички з української мови, математики та іноземної мови.

       В 3-х та 4-х класах немає учнів, які мають початковий рівень знань. Разом з тим, 8 здобувачів освіти мають навчальні навички на високому рівні з усіх освітніх галузей що становить 7,7% учнів школи.

       Відповідно до закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», на виконання Указу Президента України № 927/2010 "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді", керуючись Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року № 1318/20056, наказом МОН України від 27.08.2013 №1236 «Про затвердження Положення про Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей», відповідно до наказу по школі від 3 вересня 2021 року №30-о/01-04 «Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2021/2022 н.р.» та з метою виявлення здібних і талановитих здобувачів освіти, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, а також стимулювання науково-пошукової діяльності, самостійної роботи школярів щодо вивчення окремих предметів протягом навчального року в школі проводилась систематична робота в цьому напрямку.

        В школі наявна нормативно-правова база з даного питання, з якою обізнані педагогічні працівники закладу, створено банк обдарованих дітей та затверджено план заходів по роботі з обдарованими дітьми. Робота з обдарованими дітьми реалізується в тісній співпраці адміністрації навчального закладу, учителів, бібліотекаря, практичного психолога, соціального педагога, педагога-організатора, батьків, працівників позашкільних установ міста. Головними принципами роботи є:

  • природовідповідність (планування та здійснення будь-яких педагогічних дій щодо обдарованих учнів на основі знань про їхні психолого-особистісні характеристики);
  • особистісно-орієнтований підхід (індивідуалізація навчання відповідно до потреб і можливостей конкретного учня);
  • творча продуктивність навчання (оцінка ефективності навчально-виховної роботи за конкретними досягненнями обдарованої дитини).

Ці принципи реалізуються в 3 етапи:

  • діагностичний (виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності);
  • формівний (створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку обдарованих дітей);

·       мотиваційно-стимулювальний (стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення).

З цією метою в 2021/2022 н. р. в школі проведено ряд заходів:

·       поновлено шкільний інформаційний банк даних про обдарованих здобувачів освіти школи;

·       продовжено роботу по оформленню портфоліо для роботи з обдарованими та таланови­тими дітьми;

·       психологом школи поновлено методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, про­філактики стресів, розумових, емоційних перенавантажень учнів;

·       проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

·       продовжено роботу гуртків «Window on English Speaking World», «Соколята», «Музична абетка»;

·       організовано роботу 2-х груп гуртка «Цікава математика», «Екологія для допитливих», «Природа рідного краю», «Весела палітра».

         Протягом навчального року в школі були проведені предметні декади:

англійської мови, предметів філологічного циклу, математики, природознавства та екологічного виховання, тиждень предметів художньо-естетичного циклу, тиждень правознавства.

         В рамках цих декад та тижнів в школі було проведено вікторини, конкурси, розгадування тематичних ребусів та кросвордів, оформлено тематичні газети і виставки художньої літератури, проведено виховні заходи, ігри, шкільні олімпіади.

         З метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесенню її престижу серед учнів, виховання шани до культури і традицій українського народу був проведений шкільний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. В конкурсі взяли участь здобувачі освіти 3-4-х класів. Перше місце серед здобувачів освіти 3-х класів здобула учениця 3-А класу Потапенко Вікторія, а серед здобувачів освіти 4-х класів – учень 4-Б класу Бойко Владислав. В міському етапі Бойко Владислав зайняв ІІ місце.

Багато здобувачів освіти з нашої школи прийняли участь у ХVІІ конкурсі творчої спадщини Т.Г.Шевченка літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря». Призові місця зайняли:

Жанр «художнє слово»

І вікова категорія

ІІ місце –  Кравченко Ніка( 2-Б клас)

ІІ вікова категорія

ІІ місце – Саріна Тетяна (3-Б клас)

ІІІ місце – Черниш Вікторія (4-А клас)

Жанр «живопис»

І вікова категорія

ІІІ місце – Сорока Марія (2-А клас), Іскра Дарія (2-А клас),

ІІ вікова категорія

І місце – Руденко Єва (4-Б клас)

ІІІ місце – Логвинюк Артем (4-А клас)

Жанр «фото-відеопрезентація»

ІІ вікова категорія

І місце – Біленко Єгор (4-А клас)

ІІІ місце – Прядко Юрій (4-А клас).

       У 2021/2022 навчальному році 13 здобувачів освіти 4-Б класу взяли участь Всеукраїнському конкурсі «Україна починається з тебе» на платформі «На урок» (Диплом І ступеня – 10 учнів, Диплом ІІ ступеня – 1 учень), а 16 учнів взяли участь в конкурсі «Захисники і захисниці» (Диплом І ступеня – 9 учнів, Диплом ІІ ступеня – 3 учні, Диплом ІІІ ступеня – учень).

       Протягом року в закладі були проведені різноманітні заходи. Зокрема:

єдиний день безпеки дорожнього руху ( у рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху); театральна вистава «Знання правил дорожнього руху – безпека вашого життя»; кіно та онлайн-уроки до тижня енергозбереження; усний журнал на тему «Пам’ятайте свої права, але не забувайте про свої обов’язки» ( 3 – 4 класи). Також проведено заходи до Дня українського козацтва «Козацькі забави» (1 -4 класи), до Дня Гідності та Свободи, до дня пам’яті Голодомору.

         З метою виявлення творчо обдарованих дітей проведено конкурс-виставку композицій з квітів, конкурси малюнків «Світлофор – мій вірний товариш», «Будь уважний на дорозі», «Вогонь - наш друг, та не завжди, чекати можна і біди», «Я маю право на…» , листівок «Так я бачу свої права» (4 кл.), «Майбутнє без СНІДу, конкурс- виставку новорічних іграшок «Прикрась ялинку»; онлайн фотоконкурси «Природа навколо мене» та «Я і мій домашній улюбленець».

       Здобувачі освіти нашої школи відвідують різноманітні гуртки, студії, школу танців, спортивні секції, акробатичні студії та хореографічні гуртки. Вони приймають участь в різних конкурсах, турнірах та змаганнях і часто займають призові місця.

      Про досягнення учнів школи систематично повідомлялось на нарадах педагогів закладу, батьківських зборах, сайті школи, у Facebook-групі нашого закладу.

       Високі результати освітнього процесу забезпечують кадри.  На сьогодні школа забезпечена педагогічними кадрами на 100 %.

       На виконання Закону України «Про освіту» № 2145-VІІІ від 05.09.2017р., наказу по школі від 6 вересня 2021 року №31-о/01-04 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2021/2022 н.р.», згідно з рекомендаціями щодо організації науково-методичної роботи з педкадрами КНЗ КОР «КОІПОПК» та з метою належної організації науково-методичної роботи в закладі та координації діяльності шкільних методичних об’єднань, впровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних освітніх технологій в 2021/2022 н.р. науково-методична робота педагогічного колективу закладу здійснювалася відповідно до Переліку нормативних документів МОН України щодо організації роботи у 2021/2022 навчальному році і відповідно до єдиної методичної проблеми "Реалізація багатокомпонентного змісту початкової освіти в умовах становлення Нової української школи".

       Зміст науково-методичної роботи у 2021/2022 н.р. в закладі було визначено на основі реалізації науково-методичної проблеми педагогів міста «Модернізація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами з метою підвищення професійних компетентностей педагогів в контексті Нової української школи».

         Впродовж  навчального року діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на виконання пріоритетних напрямків методичної діяльності:      

-      впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти;

-      впровадження інноваційних педагогічних технологій;

-      здійснення навчально-методичного забезпечення викладання предметів;

-      опрацювання сучасної законодавчої бази шкільної освіти;

-      дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

-      удосконалення системи виховної роботи;

-      вдосконалення системи внутрішкільного моніторингу якості освіти;

-      проведення організаційно-методичних заходів, спрямованих на впровадження прогресивних методик всебічного розвитку дитини, зокрема організацію ефективної роботи з обдарованими дітьми щодо забезпечення їх якісної підготовки до обласних і Всеукраїнських конкурсів та олімпіад;

-      вивчення і узагальнення педагогічного досвіду;

-      аналіз результатів навчально-виховного процесу.

           З метою покращення стану викладання навчальних предметів у школі широко практикувалися відкриті уроки та виховні заходи, їх аналіз і самоаналіз, розповсюджувались анкети-тестування для вчителів, батьків та учнів, на засіданнях МО вивчалися нові нормативні документи та обговорювалися актуальні проблеми навчання і виховання учнів, що випливали з формулювання і змісту науково-методичної проблеми школи.

       Протягом року діяли творчі групи педагогів закладу:

1. Творча група асистентів вчителя (Близнюк І.Е., Беліца Т.М., Марченко В.С.).

2. Творча група вихователів ГПД (Дьохтяр Л.П., Кизуб Н.В., Хвостик І.В., Загоровська Ю.В.).

     Голова МО вчителів початкових класів Шелест Т.В. та керівники творчих груп проводили засідання структурних підрозділів згідно з затвердженими планами роботи.

       Відповідно річного плану роботи школи протягом навчального року в школі проводилися засідання педагогічної ради. Серед питань, які розглядалися на цих засіданнях – «Про викладання інформатики в 2-х класах»; «Про стан викладання української мови», «Про результати адаптації учнів 1-х класів до навчання в умовах НУШ», «Про стан роботи з дітьми з ООП»; «Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання на уроках математики».

             Підвищенню та вдосконаленню методичної майстерності вчителів сприяла чергова атестація, внаслідок якої вчителю англійської мови Сонько О.П. було встановлено відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Учитель-методист», вчителям початкових класів Хвостик І.В. та Ставицькій Ю.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю ГПД Кизуб Н.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

           Вчитель англійської мови Сонько О.П. розробила методичну розробку «Діагностувальні роботи з англійської мови для 3 класу до навчально-методичного комплексу «Fairyland 3» (схвалено на засіданні науково-методичної ради КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", протокол №2 від 24.02.2022р.).Науково-методичною радою КУ «ЦПРПП» схвалено (Протокол №1 від 30.08.2021р.)програми гуртків педагогів закладу:навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напряму для учнів 2-4 класів «Window on English speaking world» (автор вчитель англійської мови Сонько О.П.),адаптована навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму«Весела палітра»для учнів 2-4 класів (автор вчитель початкових класів Хвостик І.В.), навчальна програма з позашкільної освіти еколого-біологічного профілю еколого-натуралістичного напрямудля дітей 7- 10 років «Природа рідного краю»(автор вчитель початкових класів Ставицька Ю.В.), навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму для дітей 9-10 років «Екологія для допитливих»(автор вчитель початкових класів Савченко Н.О.),навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму для дітей 8-10 років «Цікава математика» (автори вчителі початкових класів Шелест Т.В., Чорна Л.А.).                        

           В школі був організований чіткий моніторинг всіх аспектів освітнього процесу: якість проведення уроків, стан виконання програм, ведення шкільної документації, дотримання правил безпеки, стан виховної роботи, організація харчування, медичне обслуговування, гурткова робота.

     Однією з першочергових турбот закладу є здоров’я і безпека дітей. Проводився постійний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, правил безпеки, дотриманням температурного режиму,  чергуванням вчителів у закладі.

       Харчування дітей  проходило   на безоплатній  основі, батьки частково забезпечували шкільну їдальню овочами. Штат їдальні укомплектовано ( 2 кухарі, 1 підсобний робітник, 1 комірник). Щоденний контроль за якістю харчування здійснювався   медичною сестрою.

     В школі склалася певна система виховної роботи. В ній задіяні всі педагогічні працівники. За минулий рік проведено  свята, конкурси, змагання, екскурсії, квести, бібліотечні уроки, організовувалися виставки.  Більш детальну інформацію про проведені заходи можна  одержати, відвідавши сайт школи.

     Протягом минулого року проводилася активно робота по вирішенню фінансово-господарських проблем. Особлива увагу приділялася питанню якісного використання наявної навчально-матеріальної бази. Були вжиті заходи по підготовці школи до нового навчального року, роботи  в осінньо-зимовому періоді. Упродовж року було забезпечено чіткий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

    Проводилася робота по залученню позабюджетних коштів. Значну роль в цьому відіграє створений благодійний фонд «Берегиня дитинства».

 
 

     
     
1604228
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Всього
285
4758
10201
1604228

Ваш IP: 44.201.97.0