top-1

top-2

top-3

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 87

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
початкової освіти

 

1. Цей Державний стандарт визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти (додаток 1), загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти (додаток 2) та форму державної атестації.

2. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у такому значенні:

1) здобувач освіти — здобувач освіти на першому рівні повної загальної середньої освіти;

2) початкова освіта — перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України Про освіту”, Про загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актах.

3. Цей Державний стандарт є основою для розроблення закладами загальної середньої освіти освітніх програм. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження Державною службою якості освіти.

4. Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

5. Початкова освіта має такі цикли, як 1—2 і 3—4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

6. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

7. До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

8. Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.

9. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як

 • читання з розумінням,
 • уміння висловлювати власну думку усно і письмово,
 • критичне та системне мислення,
 • творчість,
 • ініціативність,
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію,
 • вміння конструктивно керувати емоціями,
 • оцінювати ризики,
 • приймати рішення,
 • розв’язувати проблеми,
 • співпрацювати з іншими особами.

10. Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями:

 • мовно-літературна (українська мова та література, мови та літератури      відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовна освіта);
 • математична;
 • природнича;
 • технологічна;
 • інформатична;
 • соціальна і здоров’язбережувальна;
 • громадянська та історична;
 • мистецька;
 • фізкультурна.

11. Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових компетентностей.

Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обовязкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.

12. Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовну освіту.

Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

Здобувач освіти:

взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях;

сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду;

висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;

досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх.

Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти.

Здобувач освіти:

сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію;

розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для отримання інформації або емоційного задоволення, використовує прочитану інформацію та критично оцінює її;

надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову.

13. Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір.

Здобувач освіти:

досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;

моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для розв’язування різноманітних задач;

критично оцінює дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач;

застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу.

14. Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку.

Здобувач освіти:

відкриває світ природи, набуває досвіду її дослідження, шукає відповіді на запитання, спостерігає за навколишнім світом, експериментує та створює навчальні моделі, виявляє допитливість та отримує радість від пізнання природи;

опрацьовує та систематизує інформацію природничого змісту, отриману з доступних джерел, та представляє її у різних формах;

усвідомлює розмаїття природи, взаємозв’язки її об’єктів та явищ, пояснює роль природничих наук і техніки в житті людини, відповідально поводиться у навколишньому світі;

критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування проблем природничого характеру.

15. Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження.

Здобувач освіти:

втілює творчий задум у готовий виріб;

дбає про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його оточує;

ефективно використовує природні матеріали, дбаючи про навколишній світ;

практикує і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла.

16. Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.

Здобувач освіти:

знаходить, подає, перетворює, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем;

створює інформаційні продукти та програми для ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них;

усвідомлено використовує інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач, а також самостійно опановує нові технології;

усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії.

17. Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку.

Здобувач освіти:

дбає про особисте здоров’я і безпеку, реагує на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту;

визначає альтернативи, прогнозує наслідки, ухвалює рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб;

робить аргументований вибір на користь здорового способу життя, аналізує та оцінює наслідки і ризики;

виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту.

18. Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування громадянської та інших компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів.

Здобувач освіти:

встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, пояснює значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій);

орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку, пояснює вплив природи та діяльності людей на нього;

працює з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналізує зміст джерел, критично оцінює їх;

узагальнює інформацію з різних джерел, розповідаючи про минуле і сучасне;

представляє аргументовані судження про відомі факти та історичних осіб, а також про події суспільного життя;

має розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості;

усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає цінність культурного розмаїття;

дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади.

19. Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.

Здобувач освіти:

виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва;

пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва;

пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.

20. Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Здобувач освіти:

регулярно займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом; демонструє рухові вміння та навички та використовує їх у різних життєвих ситуаціях;

добирає фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості;

керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії.

21. Базовий навчальний план початкової освіти визначає загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти та дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти як першого рівня загальної середньої освіти, встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями.

Для учнів з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку), які здобувають початкову освіту у спеціальних закладах (класах) загальної середньої освіти, базовий навчальний план визначає кількість годин для проведення корекційно-розвиткової роботи.

     22. Базовий навчальний план має такі чотири варіанти:

для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання;

для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини;

для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з українською мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами;

для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини.

23. Заклади загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини самостійно здійснюють розподіл навчального навантаження між мовою відповідного корінного народу або національної меншини та іноземною мовою, відображаючи це в навчальному плані. За рішенням педагогічної ради, зокрема у разі, коли мова національної меншини є офіційною мовою ЄС, ця мова може вивчатися також як іноземна. Українська мова як державна в таких закладах загальної середньої освіти вивчається за освітніми програмами, які враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість між рідною і державною мовами.

24. На підставі базового навчального плану може здійснюватися повна або часткова інтеграція різних освітніх галузей, що відображається в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти. У процесі інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення кожної освітньої галузі, перерозподіляється таким чином, що їх сумарне значення не зменшується. Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей інтегрується в різній комбінації їх компонентів, утворюючи інтегровані предмети і курси, перелік і назви яких зазначаються в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти.

25. Базовий навчальний план має інваріантний і варіативний складники. Інваріантний складник є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Виключення з інваріантного складника будь-якої з освітніх галузей є неприпустимим, оскільки порушує цілісність початкової освіти і наступність з базовою загальною середньою освітою.

Інваріантний складник базового навчального плану для спеціальних закладів (класів) передбачає проведення корекційно-розвиткової роботи, напрями та змістове наповнення якої визначаються з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Кожна освітня галузь передбачає обов’язкову корекційно-розвиткову роботу.

Варіативний складник базового навчального плану розподіляється закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу.

26. Варіативність змісту початкової освіти забезпечується також шляхом запровадження резервного часу в освітній програмі закладу загальної середньої освіти, що сприяє, зокрема, задоволенню освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнюванню їх досягнень, розвитку наскрізних умінь.

27. Заклади загальної середньої освіти з навчанням мовами відповідних корінних народів та національних меншин для реалізації мовно-літературної освітньої галузі додатково можуть використовувати години варіативного складника базового навчального плану.

28. Державна атестація здобувачів освіти проводиться у формі контрольних робіт з метою проведення моніторингу якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти та/або якості освіти.

___________________


Додаток 1
до Стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання
здобувачів освіти

Загальні результати
навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання
здобувачів освіти

1—2 класи

3—4 класи

I. Мовно-літературна освітня галузь

Українська мова та література, мови та літератури
відповідних корінних народів та національних меншин

Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації
для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях

Сприймає усну інформацію

сприймає усну інформацію; перепитує, виявляючи увагу; доречно реагує

критично сприймає інформацію для досягнення різних цілей; уточнює інформацію з огляду на ситуацію

Перетворює усну інформацію в різні форми повідомлень

відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети; на основі почутого малює/добирає ілюстрації; передає інформацію графічно

на основі почутого створює асоціативні схеми, таблиці; стисло і вибірково передає зміст почутого; переказує текст за різними завданнями

Виокремлює інформацію

виокремлює цікаву для себе інформацію; передає її іншим особам

виокремлює необхідну інформацію з різних усних джерел, зокрема медіатекстів, для створення власного висловлювання з конкретною метою

Аналізує та інтерпретує усну інформацію

розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, виділяє їх голосом у власному мовленні; пояснює, чому зацікавила інформація; за допомогою вчителя виявляє очевидні ідеї у простих текстах, медіатекстах

визначає та обговорює цілі, основні ідеї та окремі деталі усної інформації; пояснює зміст і форму текстів, зокрема медіатекстів, пов’язує, зіставляє із власними спостереженнями, життєвим досвідом, враховує думки інших осіб

     
     

Оцінює усну інформацію

висловлює думки щодо усного повідомлення, простого тексту, медіатексту; намагається пояснити свої вподобання; звертається до дорослих за підтвердженням правдивості інформації

висловлює своє ставлення до усного повідомлення, простого тексту, медіатексту, обґрунтовує думки, спираючися на власний досвід; визначає позицію співрозмовника, погоджується з нею або заперечує її

Висловлює і захищає власні погляди

висловлює власні погляди щодо предмета обговорення; намагається зробити так, щоб висловлювання було зрозуміле і цікаве для інших осіб; правильно вимовляє загальновживані слова

висловлює власні погляди, підтверджує їх прикладами, враховує думки інших осіб; дотримується найважливіших правил літературної вимови, висловлюючи власні погляди

Використовує вербальні та невербальні засоби під час представлення своїх думок

розпізнає емоції своїх співрозмовників, використовує відомі вербальні та невербальні засоби для передачі емоцій та настрою; розпізнає образні вислови і пояснює, що вони допомагають уявити; створює прості медіатексти

обирає вербальні та невербальні засоби спілкування, доречно використовує їх для спілкування та створення простих медіатекстів відповідно до комунікативної мети; вимовляє з правильною інтонацією різні за метою висловлювання речення; використовує у власному мовленні засоби художньої виразності у творах різних жанрів

Регулює власний емоційний стан

розповідає про власні відчуття та емоції від прослуханого/побаченого; ввічливо спілкується

описує власні емоції та емоції співрозмовника від прослуханого/побаченого; доречно використовує у власному мовленні формули мовленнєвого етикету

Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання
інформації в текстах різних видів, медіатекстах та
використання її для збагачення свого досвіду

Сприймає текст

передбачає за обкладинкою, заголовком та ілюстраціями, про що йтиметься в дитячій книжці; читає вголос правильно, свідомо, цілими словами, нескладні за змістом і формою тексти; розуміє фактичний зміст прочитаного

прогнозує зміст дитячої книжки за обкладинкою, заголовком, ілюстраціями та анотацією; володіє повноцінними навичками читання (вголос і мовчки), що дає змогу зрозуміти тексти різних видів

Аналізує та інтерпретує текст

пов’язує інформацію з тексту з відповідними життєвими ситуаціями; розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему художнього твору, а також простого медіатексту

пов’язує елементи інформації в цілісну картину; розрізняє факти і думки про ці факти; формулює прямі висновки на основі інформації, виявленої в тексті; визначає форму і пояснює зміст простих медіатекстів

Збагачує естетичний та емоційно-чуттєвий досвід

розповідає про власні почуття та емоції від прочитаного тексту; відтворює емоції літературних персонажів під час інсценізації

описує емоційний стан персонажів, співпереживає

Оцінює текст

висловлює власні вподобання щодо змісту прочитаних творів, літературних персонажів, намагається пояснити, що подобається, а що ні; висловлює думки щодо простих медіатекстів

висловлює власне ставлення до творів, літературних персонажів, об’єктів мистецтва і навколишнього світу, наводить прості аргументи щодо власних думок, використовуючи текст, власний досвід та інші джерела; описує враження від змісту і форми медіатексту

Обирає тексти для читання

обирає книжку для читання; пояснює власний вибір

визначає мету читання (для задоволення, розваги, пошуку потрібної інформації) та обирає відповідні тексти

Перетворює інформацію

на основі тексту малює/добирає ілюстрації, фіксує інформацію графічно

на основі тексту створює план, таблицю, модель

Читає творчо

експериментує з текстом (змінює кінцівку, місце подій, імпровізує з репліками під час інсценізації тощо)

експериментує з текстом (змінює сюжет, переказує текст з іншої позиції, додає персонажів, імпровізує під час інсценізації)

     

Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія
з іншими особами письмово та в режимі реального часу,
дотримання норм літературної мови

Створює письмові висловлювання

пише рукописними буквами, злито, розбірливо; створює невеликі та нескладні за змістом висловлювання, записує їх; правильно записує слова, які пишуться так, як вимовляються; створює прості медіатексти за допомогою інших осіб

пише рукописними буквами розбірливо в темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різних джерел; створює висловлювання, записує їх, ураховуючи мету та адресата і дотримуючися норм літературної мови, користується орфографічним словником; створює тексти різних типів і жанрів (казка, розповідь, опис, міркування); створює прості медіатексти, використовує різні форми їх презентації

Взаємодіє в режимі реального часу

обмінюється короткими письмовими повідомленнями

створює короткі дописи для захищених ресурсів, зокрема веб-сайту закладу загальної середньої освіти

Редагує письмові тексти

перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки письма самостійно чи за допомогою вчителя; обговорює створений текст і вдосконалює його за допомогою інших осіб

знаходить і виправляє орфографічні помилки, зокрема із застосуванням знань про будову слова; аналізує та вдосконалює створений текст відповідно до мети спілкування, перевіряє грамотність написаного

Дослідження індивідуального мовлення, використання мови
для власної мовної творчості, спостереження за мовними
явищами, їх аналіз

Досліджує мовні явища

спостерігає за мовними одиницями та явищами, відкриває деякі закономірності співвідношення звуків і букв, значення слів, їх граматичної форми та ролі в реченні; спостерігає за власним мовленням та мовленням інших осіб, удосконалює власне мовлення за допомогою інших осіб

аналізує значення слів з урахуванням контексту, будови слова, перевіряє власне розуміння значення слова за словниками; використовує у власному мовленні слова з переносним значенням, синоніми та антоніми, фразеологізми для досягнення мети спілкування; правильно вживає граматичні форми частин мови; правильно записує різні види речень за метою висловлювання

Використовує знання з мови у мовленнєвій творчості

експериментує звуками, словами, фразами в мовних іграх; аналізує за допомогою вчителя мовлення літературних персонажів

створює прості мовні ігри, кросворди, ребуси, експериментуючи звуками, словами, фразами; виокремлює характерні риси свого мовлення (улюблені слова, фрази); спостерігає за їх впливом на співрозмовників; коригує своє мовлення

Іншомовна освіта

Сприйняття інформації, висловленої іноземною мовою
в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного
спілкування, та критичне оцінювання інформації

Сприймає усну інформацію

розуміє короткі, прості запитання, твердження, прохання/вказівки та реагує на них вербально та/або невербально

визначає в усному повідомленні інформацію за різними завданнями на знайомі повсякденні теми

Критично оцінює усну інформацію

розпізнає знайомі слова і фрази під час сприйняття усної інформації

розуміє зміст усного висловлювання у знайомому повсякденному контексті

Розуміння прочитаних іншомовних текстів різних видів
для здобуття інформації або для задоволення, використання
прочитаної інформації та її критичне оцінювання

Сприймає текст

розпізнає знайомі слова з опорою на наочність

розпізнає знайомі імена/назви, слова та елементарні фрази в коротких, простих текстах

Аналізує прочитану інформацію

 

визначає в тексті інформацію за різними завданнями на знайомі повсякденні теми

Надання інформації, висловлювання думок, почуттів та
ставлення, взаємодія з іншими особами усно, письмово та
в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову

Здійснює усну взаємодію

запитує та повідомляє інформацію про себе та повсякденні справи, вживаючи короткі сталі вирази та використовуючи у разі потреби жести

спілкується на добре знайомі теми, реагує на прості твердження щодо задоволення нагальних потреб та висловлює ці потреби

Усно висловлює власні думки, почуття, ставлення та позиції

описує себе та свій стан короткими фразами

розповідає про людей, навколишній світ та побут простими, окремими фразами та висловлює своє ставлення

Здійснює письмову взаємодію

надає найпростішу інформацію про себе у письмовій формі (записка, анкета)

запитує та надає особисту інформацію у письмовій формі, використовуючи прості слова, короткі речення та сталі вирази

Висловлює свої думки, почуття, ставлення та позиції письмово

пише короткими фразами про себе

надає у письмовій формі інформацію про себе, навколишній світ, побут, використовуючи прості слова та вирази

Здійснює взаємодію в режимі реального часу

пише короткі фрази в режимі реального часу у разі потреби з використанням словника

створює в режимі реального часу прості повідомлення за допомогою кількох коротких речень

II. Математична освітня галузь

Дослідження ситуації і виокремлення проблем, які можна
розв’язувати із застосуванням математичних методів

Розпізнає серед ситуацій з повсякденного життя ті, що розв’язуються математичними методами

розпізнає серед ситуацій із свого життя ті, що потребують перелічування об’єктів, вимірювання величин, обчислення

розпізнає серед життєвих ситуацій ті, що стосуються кількісних відношень/форм об’єктів навколишнього світу

Досліджує, аналізує, оцінює дані та зв’язки між ними для розв’язання проблеми математичного змісту

аналізує проблемні ситуації свого життя; визначає групу пов’язаних між собою величин для розв’язання повсякденних проблем математичного змісту 

аналізує проблемні ситуації, що виникають у житті; описує проблемні життєві ситуації за допомогою групи величин, які пов’язані між собою

Прогнозує результат розв’язання проблемної ситуації

прогнозує результат виконання арифметичних дій

прогнозує результат розв’язання проблемної ситуації з урахуванням власного досвіду

Моделювання процесів і ситуацій, розроблення стратегій (планів) дій
для розв’язання різноманітних задач

Сприймає і перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану), будує допоміжну модель проблемної ситуації

перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему, таблицю, схематичний рисунок

перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) різними способами у схему, таблицю, схематичний рисунок

Розробляє стратегії розв’язання проблемних ситуацій

обирає послідовність дій для розв’язання проблемної ситуації

обирає спосіб (способи) розв’язання проблемної ситуації

Моделює процес розв’язання проблемної ситуації і реалізує його

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на конкретне запитання; визначає дію (дії) для розв’язання проблемної ситуації, виконує її (їх)

обирає дані, необхідні і достатні для розв’язання проблемної ситуації; обґрунтовує вибір дій для розв’язання проблемної ситуації; розв’язує проблемну ситуацію різними способами

Критичне оцінювання даних, процесу та результату
розв’язання навчальних і практичних задач

Оцінює дані проблемної ситуації, необхідні і достатні для її розв’язання

визначає достатність даних для розв’язання проблемної ситуації

використовує відомі засоби добору необхідних даних для розв’язання проблемної ситуації

Оцінює різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання

визначає шляхи   розв’язання проблемної ситуації

досліджує різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання

Перевіряє відповідність одержаного результату прогнозованому

зіставляє одержаний результат з прогнозованим

зіставляє одержаний результат з прогнозованим

Оцінює правильність розвязання проблемної ситуації; виявляє та виправляє помилки

перевіряє правильність результату арифметичної дії; виявляє та виправляє   помилки

перевіряє правильність розв’язання проблемної ситуації різними способами; виявляє та виправляє помилки

Застосування досвіду математичної діяльності
для пізнання навколишнього світу

Аналізує об’єкти навколишнього світу та ситуації, що виникають у житті

визначає істотні, спільні і відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; порівнює, об’єднує у групу і розподіляє на групи за спільною ознакою

визначає істотні,
спільні і відмінні ознаки математичних об’єктів; порівнює, узагальнює і класифікує об’єкти за суттєвою ознакою

Встановлює кількість об’єктів, читає і записує числа, порівнює та упорядковує їх

лічить об’єкти, позначає числом результат лічби; порівнює числа в межах ста та упорядковує їх

встановлює кількість об’єктів; позначає результат лічби числом; порівнює числа в межах мільйона та упорядковує їх

     
     

Володіє обчислювальними навичками, застосовує їх у навчальних та практичних ситуаціях

обчислює усно зручним для себе способом у навчальних і практичних ситуаціях

обчислює усно і письмово у різних життєвих ситуаціях

Визначає просторові відношення

орієнтується на площині і в просторі; описує або зображає схематично розміщення, напрямок і рух об’єктів

орієнтується на площині і в просторі, рухається за визначеним маршрутом; планує маршрути пересування

Розпізнає геометричні фігури за їх істотними ознаками

розпізнає знайомі геометричні площинні та об’ємні фігури серед об’єктів навколишнього світу, на малюнках

розпізнає знайомі геометричні фігури у фігурах складної форми

Будує, конструює об’єкти

конструює площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, створює макети реальних та уявних об’єктів

створює з геометричних фігур різні конструкції; будує площинні фігури за заданими розмірами

Вимірює величини

вимірює величини за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів

визначає спільну властивість об’єктів навколишнього світу та інтерпретує її як величину для вимірювання та порівняння

Використовує алгебраїчні поняття і залежності для розв’язування проблемної ситуації; досліджує задачі

встановлює залежність між компонентами і результатом арифметичної дії

використовує залежність між компонентами і результатом арифметичної дії для розв’язання проблемної ситуації; використовує буквену символіку для запису математичних тверджень

III. Природнича освітня галузь

Відкриття світу природи, набуття досвіду її дослідження, пошук
відповідей на запитання, спостереження за навколишнім світом,
експериментування та створення навчальних моделей, вияв
допитливості та отримання радості від пізнання природи

Виявляє і формулює дослідницькі проблеми

обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити

обирає в навколишньому світі або із запропонованих запитань такі проблеми, що можна розв’язати дослідницьким способом

     

Визначає мету дослідження і висуває гіпотезу

обирає та пояснює дії для дослідження об’єктів природи; визначає можливі результати спостережень/досліджень

визначає мету спостережень/досліджень; прогнозує можливі результати спостережень/досліджень

Планує дослідження

пропонує/обирає послідовність кроків під час спостереження/ експерименту

визначає послідовність кроків під час   спостереження/ експерименту; обирає необхідні умови дослідження

Спостерігає, експериментує, моделює

досліджує обрані природні явища та об’єкти, використовуючи надані прилади, моделі

проводить спостереження за обраними або запропонованими природними явищами та об’єктами, проводить дослідження, створює навчальні моделі

Аналізує та обґрунтовує результати досліджень, формулює висновки

описує, що нового дізнався, спостерігаючи та експериментуючи

встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи; робить висновки із спостережень та досліджень разом з учителем або самостійно

Проводить самоаналіз дослідницької діяльності

описує та пояснює те, про що дізнався; радіючи пізнанню нового, розуміє, що помилки є невід’ємною частиною пізнання

визначає фактори успіху, аналізує помилки, які виникають під час дослідження, змінює умови чи послідовність дій під час дослідження

Опрацювання та систематизація інформації природничого змісту,
отриманої з доступних джерел, та представлення її у різних формах

Знаходить інформацію та систематизує її

знаходить інформацію про природу

знаходить, систематизує (згідно з планом) інформацію про навколишній світ; використовує технічні прилади і пристрої для пошуку інформації

Перетворює інформацію з однієї форми в іншу

зображує інформацію про навколишній світ у вигляді малюнка, таблиці

представляє інформацію у вигляді малюнка, схеми, графіка, тексту, презентації тощо

Усвідомлення розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та
явищ, пояснення ролі природничих наук і техніки в житті
людини, відповідальна поведінка у природі

Виявляє взаємозв’язки у природі та враховує їх у своїй діяльності

виявляє та описує очевидні зв’язки у природі; пояснює необхідність їх урахування у життєдіяльності людини

діє у навколишньому світі з урахуванням взаємозв’язків між об’єктами живої і неживої природи

Діє у навколишньому світі, розуміючи наслідки власної поведінки

дбає про чистоту навколишнього світу, доглядає за рослинами і тваринами

встановлює зв’язки між діяльністю людини і станом навколишнього світу; складає правила поведінки в навколишньому світі і дотримується їх

Використовує наукові надбання для розв’язання проблем

наводить приклади використання винаходів людства в побуті

пояснює значущість винаходів у повсякденному житті, збереженні навколишнього світу

Відповідально та ощадливо використовує природні ресурси

пояснює необхідність збереження природних ресурсів і намагається це робити

визначає приблизні витрати природних ресурсів, що використовуються в родині, шляхи їх зменшення

Критичне оцінювання фактів, поєднання нового досвіду
з набутим раніше і творче його використання для
розв’язання проблем природничого характеру

Визначає проблему через cпіввіднесення нових фактів із попереднім досвідом

розрізняє проблеми в навколишньому світі, пов’язані з діяльністю людини

пояснює важливість того, що вивчає, для власного життя, розрізняє в ньому головне і другорядне

Критично оцінює проблему

розуміє проблему в навколишньому світі; розмірковує, що відомо про цю проблему, як її розв’язати

визначає відоме і невідоме у проблемі, висловлює докази правильності суджень

Групує і класифікує об’єкти навколишнього світу

знаходить спільні і відмінні ознаки об’єктів; групує об’єкти навколишнього світу за однією або кількома ознаками

класифікує об’єкти навколишнього світу за кількома ознаками та властивостями

Генерує нові ідеї для розв’язання проблеми

пропонує різні способи використання об’єктів навколишнього світу

пропонує власний спосіб розв’язання обраної або запропонованої проблеми

IV. Технологічна освітня галузь

Втілення творчого задуму в готовий виріб

Планує власну діяльність з виготовлення виробу

за допомогою дорослих або самостійно планує власну діяльність з виготовлення виробу, прогнозує кінцевий результат

обирає об’єкт праці та прогнозує кінцевий результат власної діяльності; самостійно планує послідовність технологічних операцій під час виготовлення виробу

Читає і розробляє графічні зображення

читає та аналізує графічні зображення за допомогою дорослих та використовує їх у процесі роботи

читає та аналізує графічні зображення; виконує прості геометричні зображення та керується ними у процесі роботи

Добирає матеріали і технології для виготовлення виробу

за допомогою дорослих або самостійно добирає конструкційні матеріали та технології для виготовлення виробу

самостійно добирає матеріали та технології для виготовлення виробу

Моделює, конструює та виготовляє виріб

моделює, конструює та виготовляє виріб з готових елементів за допомогою дорослих; виготовляє та оздоблює виріб за допомогою дорослих

моделює, конструює та виготовляє виріб з готових елементів; виготовляє та оздоблює виріб відомими технологіями

Оцінює та представляє результати власної або колективної діяльності

оцінює та представляє результати власної або колективної діяльності за допомогою дорослих

представляє одержаний результат власної або колективної діяльності та намагається оцінити його

Турбота про власний побут, задоволення власних потреб
та потреб тих, хто оточує

Застосовує технологічні операції традиційних та сучасних ремесел

виконує прості технологічні операції традиційних та сучасних ремесел за допомогою дорослих або самостійно

самостійно виконує прості технологічні операції традиційних та сучасних ремесел

Створює виріб, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел

спостерігає за процесом виготовлення виробу народними майстрами; створює виріб за допомогою дорослих або самостійно згідно із зразком чи власним задумом, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел

самостійно створює виріб, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел

Ефективне використання природних матеріалів,
турбота про навколишній світ

Розраховує витрати

за допомогою дорослих розраховує орієнтовні витрати та кількість матеріалів для виготовлення виробу

за допомогою дорослих або самостійно розраховує орієнтовні витрати та кількість матеріалів для виготовлення виробу

Ощадно використовує матеріали

під час виготовлення виробів намагається ощадно використовувати матеріали; за допомогою дорослих готує залишки до вторинної обробки

ощадно використовує матеріали; сортує відходи, дотримуючися відповідних правил

Практичне і творче застосування традиційних та сучасних ремесел

Організовує власну життєдіяльність

за допомогою дорослих планує дії та виконує їх у власному побуті

планує та виконує дії у власному побуті

Розв’язує практичні завдання у побуті

виконує практичні завдання в побуті; організовує робоче місце за допомогою дорослих

безпечно використовує найпростіші прилади у побуті; самостійно організовує робоче місце відповідно до визначених потреб та завдань

Дотримується безпеки під час виготовлення виробу

дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

V. Інформатична освітня галузь

Пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення та
систематизація даних, критичне оцінювання інформації
для розв’язання життєвих проблем

Досліджує інформаційний навколишній світ

пояснює сприйняття інформації різними органами чуття на основі власних спостережень

пояснює основні інформаційні процеси у близькому для себе середовищі (дім, школа, вулиця) на основі власних спостережень

Знаходить, подає, перетворює, аналізує та зберігає дані різних типів

розрізняє та фіксує дані, аналізує та впорядковує прості послідовності

знаходить інформацію, зберігає дані на цифрових носіях, перетворює інформацію з однієї форми в іншу за допомогою поданих шаблонів, порівнює різні способи представлення інформації, аналізує та впорядковує послідовності

Добирає об’єкти для створення моделей

визначає об’єкти, їх властивості та значення властивостей за підтримки вчителя; розрізняє моделі та їх відповідники у реальному світі, створює прості моделі

класифікує об’єкти за їх властивостями, зіставляє ознаки моделей реального і цифрового світу, аналізує вплив подій на властивості, досліджує об’єкти за допомогою створених моделей

Критично оцінює інформацію з різних джерел

розрізняє правдиві та неправдиві твердження, здобуті з різних джерел

висловлює припущення про достовірність інформації, отриманої з цифрових джерел, розрізняє факти і судження

Створення інформаційних продуктів та програм для ефективного
розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально
та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них

Розробляє та реалізує алгоритми

створює план дій, наводить приклади повторення та виконання дій за визначеним завданням у повсякденній діяльності

розробляє алгоритми (зокрема, для власної чи групової діяльності) з послідовних дій, умов, повторень

Створює та налагоджує програмні проекти

складає простий план із точних та однозначних вказівок до дій виконавців, виявляє в ньому помилки, оцінює відповідність очікуваному результату

створює згідно з планом або алгоритмом прості програми та налагоджує їх; прогнозує та формулює очікуваний результат створеної програми

Розробляє модульні проекти

складає ціле із запропонованих частин, пояснює, як заміна окремих частин приводить до іншого цілого

розкладає задачі на прості, які виконуються згідно з окремими інструкціями чи послідовністю інструкцій і навпаки (компонує)

Опрацьовує та створює інформаційні продукти з використанням даних різних типів

використовує готові та створює прості інформаційні продукти (текст, зображення, звуки) для отримання, передачі інформації або представлення власних ідей, результатів діяльності

створює інформаційні продукти, поєднуючи текст, зображення, звук тощо для представлення ідей та/або результатів діяльності

Співпрацює в команді для створення інформаційного продукту

самостійно та відповідально виконує визначені завдання; працює в команді з іншими особами для досягнення спільної мети

керує своїми діями та пояснює власний внесок у спільний результат роботи команди, коментує успішні та невдалі кроки у процесі роботи

Усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних технологій
та цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та
співпраці як творець та/або споживач, самостійне опанування нових

Використовує широкий спектр цифрових пристроїв

використовує цифрові пристрої вдома, в школі, на вулиці та пояснює їх призначення

обирає цифрове середовище, пристрої, засоби для розв’язання життєвої задачі/проблеми, пояснює свій вибір

Організовує власне інформаційне середовище

організовує власне робоче місце за допомогою дорослих; розпізнає та описує прості проблеми та збої, які виникають у роботі доступних цифрових пристроїв, звертається за допомогою та підтримкою

налаштовує для власних потреб відповідне програмне середовище; визначає за допомогою правильної термінології збої у роботі доступних цифрових пристроїв, усуває прості несправності

Спілкується, навчається та співпрацює в мережевих спільнотах

використовує цифрові пристрої, технології для доступу до інформації та спілкування

співпрацює та спілкується в захищених мережевих спільнотах для обміну думками, виконання спільних завдань, пошуку інформації та навчання

Усвідомлення наслідків використання інформаційних технологій для себе,
суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання
етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

Відповідально використовує інформаційні технології у повсякденному житті, захищає себе та свій інформаційний простір

дотримується правил безпечної роботи; захищає свій інформаційний простір; розповідає про проблеми дорослим

відповідально використовує технології для власної безпеки, регулює власний час роботи з цифровими пристроями, обговорює різні наслідки використання інформаційних технологій у школі, на вулиці, вдома тощо

Дотримується норм соціальної, міжкультурної та міжособистісної взаємодії

зважає на технічні можливості цифрових пристроїв для спілкування, зокрема з людьми з особливими потребами, поважає приватність повідомлень, толерантно ставиться до відмінностей культур, традицій і різних думок

добирає належні засоби для спілкування з іншими особами, зокрема з людьми з особливими потребами безпосередньо та через Інтернет, усвідомлює відповідальність за свою діяльність в Інтернеті; рекомендує цікаві та безпечні сайти своїм друзям

     

Дотримується норм правової взаємодії

зазначає авторство власних робіт; виявляє повагу до авторства інших осіб

відвідує тільки корисні і безпечні сайти; дотримується правил використання власних і чужих творів

VI. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

Турбота про особисте здоров’я і безпеку, реагування
на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я,
добробуту власного і тих, хто оточує

Діє відповідально

демонструє поведінку, яка запобігає або зменшує ризики для життя і здоров’я

демонструє різноманітні практики поведінки, які запобігають або зменшують ризики для життя і здоров’я

Відстоює інтереси власні та інших осіб

протидіє проявам тиску, неповаги та приниження щодо себе та інших осіб, звертаючися за допомогою до дорослих

протидіє проявам тиску, неповаги та приниження щодо себе та інших осіб, самостійно або за допомогою дорослих залежно від ризику

Надає допомогу

розрізняє, до кого і як звернутися за допомогою; описує приклади такої діяльності

визначає потребу у допомозі собі та іншим особам, оцінює можливості її надання

Поводиться етично

розпізнає здорову етичну поведінку (сумлінність, справедливість, чесність, відповідальність, відвагу, відданість) та наслідує її

поводиться етично, демонструючи сумлінність, справедливість, чесність, відповідальність тощо

Визначення альтернатив, прогнозування наслідків, ухвалення
рішень з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки
та безпеки інших осіб

Розпізнає небезпечні ситуації

розпізнає та описує небезпеку вдома, у школі та навколишньому світі

пояснює, що робити в небезпечних ситуаціях вдома, у школі та навколишньому світі

Прогнозує наслідки

пояснює, що кожна дія (рішення) має наслідки

прогнозує можливі наслідки своїх дій (рішень) для себе та інших осіб

Ухвалює рішення

вирішує, як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для життя і здоров’я

вирішує, як діяти у повсякденних ситуаціях з користю для здоров’я, безпеки та добробуту

Поводиться безпечно

пояснює, від чого залежить безпека вдома, у школі та навколишньому світі

поводиться безпечно з огляду на себе та інших осіб вдома, у школі, на вулиці, у громадських місцях

Аргументований вибір на користь здорового способу життя,
аналіз і оцінка наслідків та ризиків

Обмірковує альтернативи власних дій та рішень

визначає здорові та шкідливі звички

обмірковує альтернативні рішення щодо відповідності здоровим чи шкідливим звичкам

Приймає зміни власного організму

відзначаєзміни власного організму і приймає їх

спостерігаєза змінами у своєму тілі залежно від фізичного стану, настрою, виду діяльності, способу життя; пояснює та приймає їх

Аналізує вплив поведінки на здоров’я

визначає позитивний і негативний вплив на вибір здорової та безпечної поведінки

аналізує позитивний і негативний вплив на вибір здорової та безпечної поведінки

Здійснює вибір та отримує задоволення

розпізнає, що приносить задоволення та користь

обирає діяльність, яка приносить задоволення та користь

Підприємливість та етична поведінка для
поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту

Вчиться вчитися без шкоди для здоров’я

упорядковує власне навчання відповідно до своїх потреб та рекомендованих умов

планує та організовує власне навчання, чергуючи його з відпочинком

Знаходить і перевіряє інформацію

розпізнає знаки, символи і попередження щодо ймовірної небезпеки

намагається критично оцінювати інформацію щодо товарів і послуг

Діє ефективно і самостійно

пояснює потреби свої та інших осіб; визначає, від кого та від чого залежить задоволення потреб

розрізняє необхідні та надмірні потреби свої та інших осіб; визначає короткострокові цілі та планує конкретні дії щодо задоволення власних потреб

Спілкується конструктивно

уважно слухає, запитує про потреби інших осіб та висловлюється так, щоб не образити інших осіб

сприймає критичну інформацію щодо себе та етично реагує на неї

Виявляє культуру споживання

визнає важливість помірності у споживанні послуг та продукції

намагається ощадно використовувати ресурси

Планує майбутнє

пояснює важливість навчання у школі для свого життя та добробуту; планує свій день (навчальний та вихідний)

уявляє свою мету і розповідає про те, як її досягти; пояснює, як від ставлення до навчання залежить власний успіх і добробут

Співпрацює для досягнення результату діяльності

виконує різні ролі в групі, пояснює у чому цінність спільної роботи

погоджується на ту роль, що здатний виконати найкраще; разом з іншими особами визначає мету спільної роботи, намагається досягти її

VII. Громадянська та історична освітня галузь

Встановлення зв’язків між подіями, діяльністю людей та її
результатами у часі, пояснення значення пам’ятних
для себе та інших громадян України дат (подій)

Орієнтується в історичному часі

встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, давно/ недавно); пояснює, як і чому люди визначають час

визначає послідовність подій; співвідносить одиниці вимірювання часу

Розкриває тривалість і варіативність подій в часі

описує послідовність етапів розвитку людини; намагається пояснити, як події пов’язані між собою

встановлює кількість поколінь у своїй родині, розкриває зв’язки між теперішнім та попередніми поколіннями

Виявляє і прогнозує суспільні (історичні) зміни

розрізняє теперішнє,
минуле і майбутнє
(було — є — буде)

наводить приклади культурно-історичної спадщини України; виокремлює важливі для громадян України події, пояснює, як вони впливають на життя

Орієнтація у знайомому соціальному середовищі, долучення до його
розвитку, пояснення впливу природи та діяльності людей на нього

Орієнтується у соціальному середовищі

орієнтується у близькому до місця проживання та освоєному людьми середовища

розпізнає відомі об’єкти соціального середовища, планує прогулянку/подорож/екскурсію до об’єктів культурної спадщини рідного краю, України

Виявляє взаємозв’язок природного і соціального середовищ

показує, як природа дає людям засоби до існування; описує зміни, які спостерігає у знайомому просторі, пов’язані з людською діяльністю

пояснює цінність природи для життя та роль діяльності людини в освоєнні навколишнього світу

Формує разом з іншими особами громадський простір

досліджує об’єкти загального користування у своїй місцевості; дотримується правил поведінки під час гри, прогулянки і відпочинку

розрізняє об’єкти загального користування і власні об’єкти; протидіє (залучаючи дорослих) порушенням правил поведінки в публічних місцях

Робота з різними джерелами соціальної та історичної
інформації, аналіз змісту джерел, їх критична оцінка

Добирає джерела історичної та суспільно значущої інформації

пояснює, де може знайти потрібну інформацію; виявляє основний зміст джерела інформації; розпитує старших людей про минуле

знаходить потрібну інформацію про минуле і сучасне; добирає джерело інформації відповідно до потреб і заінтересованості

Аналізує соціальну (історичну) інформацію

запитує про те, що зацікавило; знаходить відповіді на запитання; виокремлює в джерелі інформацію про відому особу/подію

виокремлює в тексті окремі події, персонажі, поняття; формулює зрозумілі запитання про людей, минулі чи теперішні події

Оцінює достовірність соціальної (історичної) інформації

розрізняє казкові події та події минулого; висловлює припущення про правдивість інформації

виокремлює факти, які викликають сумніви; знаходить інформацію, яка спростовує або підтверджує сумніви; пояснює можливі наслідки поширення неправдивої інформації

Узагальнення інформації з різних джерел,
розповідь про минуле і сучасне

Систематизує та узагальнює соціальну (історичну) інформацію

виокремлює незрозумілі слова і за допомогою дорослих встановлює їх зміст; придумує назву твору, що відображає його зміст

збирає інформацію на тему, яка цікавить; визначає важливі і менш важливі відомості та обґрунтовує це; порівнює події, вчинки осіб

Розповідає про минуле і сучасне

розповідає про себе, свою родину та інших осіб

виражає різними способами уявлення про відомі історичні події, пам’ятки культури, видатних людей

Представлення аргументованих суджень про відомі факти історії
та історичних осіб, а також про події суспільного життя

Формулює та представляє судження, добираючи аргументи

висловлює свої вподобання; виокремлює фрази та/або дії, які вразили; обмірковує вплив своїх слів та/або дій на думку інших осіб

формулює власну думку щодо вчинку, події, пам’ятки культури; добирає прості докази; дотримується послідовності викладення думок

     
     

Усвідомлення почуття власної гідності, діяльність з урахуванням
власних прав і свобод, повага до прав і гідності інших осіб, протидія
дискримінації та нерівному ставленню до особистості

Формує себе як особистість, утверджує власну гідність

описує себе, свій характер, захоплення, якими вирізняється від інших осіб

визначає свої риси характеру, моральні якості; розповідає про свої мрії та пояснює шляхи їх здійснення

Захищає права людини

пояснює свої обов’язки в сім’ї, школі; дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших осіб; звертається за допомогою до старших у разі, коли його або інших осіб ображають

виявляє та засуджує негідну поведінку; розпізнає випадки порушення прав дитини; пояснює, до кого можна звернутися, коли ображають та/або принижують його чи інших осіб, відповідно діє в таких ситуаціях

Протидіє і запобігає проявам дискримінації та нерівності

розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образити; поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших осіб

спілкується з урахуванням особливостей інших людей; пояснює, чому потрібно діяти справедливо

Усвідомлення себе громадянином України, аналіз
культурно-історичних основ власної ідентичності,
визнання цінності культурного розмаїття

Усвідомлює себе частиною спільноти

збирає інформацію та розповідає про свою родину, однокласників, Україну; пояснює, що означає бути членом родини, громади, класу; долучається до родинних і національних традицій, пояснює їх значення для себе

досліджує своє походження, родовід, визначає свою роль у школі, громаді, державі; досліджує, які традиції і свята шанують у родині, родинах друзів та однокласників, ставиться з повагою до цих традицій і свят

Співпрацює з іншими особами

пояснює важливість співпраці у групі; разом з іншими особами визначає послідовність виконання завдань; виконує різні ролі в групі

визначає мету спільної роботи; планує послідовність дій групи для виконання завдання; погоджується на роль, яку здатний виконати найкраще

Дотримання принципів демократичного громадянства, активна участь
у житті шкільної спільноти, місцевої громади і держави

Робить відповідальний вибір

домовляється з однокласниками про доброчесні правила взаємодії, дотримується досягнутих домовленостей, пояснює, чому це важливо

визначає разом з однокласниками та використовує правила та процедури вирішення питань, які стосуються життя класу; пояснює, як власний вибір та дії можуть вплинути на інших осіб

Бере участь у розв’язанні проблем спільнот

розповідає про свої успіхи, успіхи класу, своєї родини; розповідає про свої проблеми, обирає варіанти їх розв’язання; долучається до корисних справ у родині, класі, школі

розповідає про свої досягнення, досягнення класу, своєї родини, школи, громади; аналізує проблеми класу, школи, громади та пропонує варіанти їх розв’язання; пояснює фактори, які допомогли досягти успіху або призвели до виникнення проблеми; долучається до справ, корисних для класу, школи, громади

Осмислює громадсько-політичне життя

розповідає про Україну як про свою Батьківщину, розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться до них

пояснює, що означає бути громадянином України та як Україна пов’язана з Європою

VIII. Мистецька освітня галузь

Художньо-образне, асоціативне мислення у процесі
художньо-творчої діяльності через образотворче,
музичне та інші види мистецтва

Творить різними засобами і способами

творить відомими художніми засобами і способами

добирає засоби і способи для творення художнього образу

Імпровізує

експериментує, використовуючи відомі техніки художньо-творчої діяльності, звуками, ритмами, рухами, лініями, кольорами, формами, матеріалами тощо для створення художніх образів

експериментує, використовуючи відомі техніки художньо-творчої діяльності, звуками, ритмами, рухами, лініями, кольорами, формами, матеріалами тощо, поєднуючи елементи для втілення ідеї в художньому образі

     

Естетично перетворює навколишній світ

спостерігає за навколишнім світом, фіксує за допомогою вчителя цікаві явища як ідеї для творчості; допомагає прикрасити місце, де навчається, живе

спостерігає за навколишнім світом, фіксує в різний спосіб цікаві явища; використовує їх у творчій діяльності; пропонує ідеї оздоблення місця, де навчається, живе; реалізує їх самостійно або за допомогою інших осіб

Пізнання мистецтва, інтерпретація художніх образів,
досвід емоційних переживань, ціннісне ставлення до мистецтва

Аналізує, інтерпретує, оцінює мистецтво

сприймає твори різних видів мистецтва і проявляє емоційно-ціннісне ставлення до них у різний спосіб (словами, рухами, мімікою, лініями, кольорами тощо)

сприймає твори різних видів мистецтва і проявляє емоційно-ціннісне ставлення до них у різний спосіб; зосереджує увагу на деталях; пояснює, що подобається у творі, а що ні, визначає відомі засоби художньої виразності

Пізнає мову мистецтва

розрізняє види мистецтва (музичне, образотворче, театральне, хореографічне тощо) і розпізнає притаманні їм засоби виразності

вирізняє елементи художньої мови, характерні для різних видів мистецтва (музичне, образотворче, театральне, хореографічне тощо)

Пізнання себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво

Оцінює власну творчість

оцінює власну творчість за визначеними орієнтирами; пояснює, наскільки вдалося втілити свій задум

оцінює власну творчість за визначеними орієнтирами; визначає за допомогою вчителя необхідні для самовдосконалення дії; відстоює своє право на самовираження

Представляє власні досягнення

презентує створені художні образи у зрозумілий спосіб, пояснюючи створене

презентує створені художні образи, пояснює свій задум, відстоює думку

Взаємодіє з іншими особами через мистецтво

бере участь у колективній творчій діяльності, дотримується правил творчої співпраці; ділиться з іншими особами враженнями від сприйняття мистецтва та творчої діяльності

бере участь у колективних творчих проектах, виконує різні дії/ролі у творчому процесі; обговорює з іншими особами враження від сприйняття мистецтва та творчої діяльності, поважаючи вибір інших осіб

     

Регулює власний емоційний стан засобами мистецтва

визначає серед творів і видів художньо-творчої діяльності ті, що подобаються; ділиться емоціями від сприйняття мистецьких творів; творить для власного задоволення

розпізнає власні емоції від сприйняття мистецьких творів, обирає твори і види художньо-творчої діяльності відповідно до свого настрою; пояснює, від чого одержує насолоду у власній творчості

IX. Фізкультурна освітня галузь

Заняття руховою активністю, фізичною культурою та спортом;
демонстрація рухових умінь та навичок, використання
їх у різних життєвих ситуаціях

Виконує життєво необхідні рухові дії

виконує вправи на пересування (ходьба, біг, стрибки, лазіння, плавання, ковзання), виконує вправи з предметами та без них (за наявності відповідних умов)

виконує вправи на пересування (ходьба, біг, стрибки, лазіння, плавання, ковзання) з предметами та без них, оцінює власне виконання рухових дій та виконання вправ іншими особами (за наявності відповідних умов)

Моделює рухову діяльність

розпізнає, добирає та виконує фізичні вправи для ранкової гімнастики; розрізняє, добирає та виконує фізичні вправи з різних видів спорту для розвитку фізичних якостей

розпізнає, добирає та виконує фізичні вправи для ранкової гімнастики, фізкультурної хвилинки та паузи; добирає відповідний інвентар для кожного виду спорту, розрізняє та виконує вправи з різних видів спорту для розвитку фізичних якостей

Виконує фізичні вправи під час ігрової діяльності та змагань

виконує рухові дії під час рухливих ігор під керівництвом вчителя

виконує рухові дії у рухливих іграх під час занять у школі та   дозвілля

Вибір фізичних вправ для підвищення рівня
фізичної підготовленості

Контролює свій фізичний стан

контролює своє самопочуття за підтримки дорослих у закладі загальної середньої освіти і поза його межами

володіє елементами самоконтролю у процесі виконання фізичних вправ

Аналізує та оцінює вплив фізичного навантаження на стан здоров’я

пояснює значення фізичних вправ для здоров’я людини

аналізує вплив позитивних та негативних факторів на стан здоров’я людини; оцінює своє самопочуття за частотою серцевих скорочень та частотою дихання

Добирає фізичні вправи для розвитку фізичних якостей та зміцнення здоров’я

обирає за допомогою вчителя та виконує вправи/ігри і елементи різних видів спорту для розвитку фізичних якостей

регулює інтенсивність навантаження (швидкість, тривалість, послідовність виконання фізичних вправ) відповідно до визначених завдань

Дотримання правил безпечної і чесної гри, вміння боротися,
вигравати і програвати; усвідомлення значення фізичних
вправ для здоров’я, задоволення, гартування характеру,
самовираження та соціальна взаємодія

Виконує різні соціальні ролі

виконує різні ролі під час рухливих ігор, забав, обрядів та інших форм рухової діяльності

ефективно взаємодіє з однолітками для досягнення спільних командних цілей під час рухової діяльності

Дотримується безпечної поведінки

дотримується правил безпеки особисто та під час спільної з друзями рухової діяльності

дотримується правил безпеки під час рухової діяльності в закладі загальної середньої освіти та поза його межами, пояснює значення цих правил та їх наслідки

Дотримується етичних норм у руховій діяльності

дотримується правил чесної гри під час рухової діяльності; не засмучується через поразку

дотримується правил чесної гри під час рухової діяльності; прагне вигравати, не засмучується через поразку і сприймає її гідно

____________________


Додаток 2
до Стандарту

БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти

Базовий навчальний план початкової освіти для закладів загальної
середньої освіти з українською мовою навчання

Назва освітньої галузі

Кількість годинна рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

315

315

315

315

1260

українська мова і література

245

245

245

245

іншомовна освіта

70

70

70

70

Математична

140

140

140

140

560

Природнича

140

175

210

210

735

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

70

70

70

245

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

875

910

910

3500

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

22/770

23/805

23/805

88/3080

               

Базовий навчальний план початкової освіти для закладів
загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного
корінного народу або національної меншини

Назваосвітньої галузі

Кількість годинна рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

385

385

385

385

1540

українська мова та література

175

175

210

210

мова та література відповідного корінного народу або національної меншини та іншомовна освіта**

210

210

175

175

Математична

140

140

140

140

560

Природнича

105

175

175

175

630

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

   

35

35

70

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

875

910

910

3500

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

22/770

23/805

23/805

88/3080

               

Базовий навчальний план початкової освіти для спеціальних
закладів (класів) загальної середньої освіти з українською мовою
навчання дітей з особливими освітніми потребами

Назваосвітньої галузі

Кількість годинна рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

315

315

315

315

1260

українська мова і література

245

245

245

245

іншомовна освіта***

70

70

70

70

Математична

140

140

140

140

560

Природнича

140

175

175

175

665

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Корекційно-розвиткова робота:

для глухих дітей

560

560

560

560

2240

для дітей із зниженим слухом

630

630

630

630

2520

для дітей з порушенням зору

420

455

455

455

1785

для дітей з порушенням
опорно-рухового апарату

315

315

315

315

1260

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

420

420

420

420

1680

для дітей із затримкою психічного розвитку

350

350

350

350

1400

для дітей з інтелектуальними порушеннями

280

280

280

280

1120

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

35

70

70

210

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

21/735

22/770

22/770

85/2975

               

Базовий навчальний план початкової освіти для спеціальних
закладів (класів) загальної середньої освіти з навчанням мовою
відповідного корінного народу або національної меншини

Назваосвітньої галузі

Кількість годинна рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

350

350

350

350

1400

українська мова та література

140

175

210

210

мова та література відповідного корінного народу або національної меншини та іншомовна освіта****

210

175

140

140

Математична

140

140

140

140

560

Природнича

140

175

175

175

665

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Корекційно-розвиткова робота:

для глухих дітей

560

560

560

560

2240

для дітей із зниженим слухом

630

630

630

630

2520

для дітей з порушенням зору

420

455

455

455

1785

для дітей з порушенням опорно-рухового апарату

315

315

315

315

1260

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

420

420

420

420

1680

для дітей із затримкою психічного розвитку

350

350

350

350

1400

для дітей з інтелектуальними порушеннями

280

280

280

280

1120

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

   

35

35

70

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

21/735

22/770

22/770

85/2975

               

_______

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого/річного навчального навантаження здобувача освіти.

** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини в очікуваних результатах вивчення української мови враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість їх рідної і державної мов.

***Іншомовна освіта для дітей з інтелектуальними порушеннями не передбачена. Години розподіляються між іншими галузями на вибір педагога.

**** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини в очікуваних результатах вивчення української мови враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість їх рідної і державної мов. Іншомовна освіта для дітей з інтелектуальними порушеннями не передбачена. Години розподіляються між іншими галузями на вибір педагога.

_____________________

 
 

     
     
1624644
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Всього
342
1263
14645
1624644

Ваш IP: 3.239.11.178