top-1

top-2

top-3

Інформаційна відкритість

 
Статут
  Друк  
 
 
 
 
Свідоцтво про атестацію
  Друк  
 
 
 
 
Освітня програма
  Друк  
 

СХВАЛЕНО                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол засідання                                                             наказ по школі

педагогічної ради школи                                                   № 5-а-о/ 01-04 від 22.03.2022 р.    

№ 5 від   22. 03. 2022 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ

                             ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

2023 / 2024 н.р.

Якщо вчитель став другом дитини,

якщо ця дружба осяяна благородним захопленням,

поривом до чогось світлого, розумного,

у серці дитини ніколи не з’явиться зло.

В.О.Сухомлинський

І. Загальні положення

1. Призначення школи та засоби його реалізації

2. Модель випускника школи

3. Цілі та задачі освітнього процесу

4. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних  технологій

5. Показники (вимірники) реалізації освітнього процесу

6. Процеси розвитку, виховання і соціалізації в школі

7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

8. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

9. Інклюзивне навчання

ІІ. Освітня програма початкової школи

1. Вступ

2. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою

3. Загальний обсяг навчального навантаження

4. Перелік освітніх галузей

5. Навчальний план

6. Очікувані результати навчання

7. Форми організації освітнього процесу

8. Форми оцінювання здобувачів початкової освіти

9. Структура навчального року

І. Загальні положення

1. Призначення школи та спосіб реалізації її програми

         В Україні розпочалася реформа, яка на десятиріччя визначить освітній ландшафт країни. Маємо перетворити освіту на чинник економічного зростання, джерело національної єдності, засіб соціального просування кожного громадянина. Місія Нової української школи –допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості дитини на основі партнерства.

Надання якісної початкової освіти учням молодшого шкільного віку - головне завдання, що стоїть перед колективом школи. Сучасна ситуація розвитку шкільної освіти потребує розуміння її якості як цілісного інтегрованого результату, на який впливає ряд чинників:

-                    доступність одержання початкової освіти;

-                     можливість використання здобутків дошкільної освіти;

-                    створення сприятливого, безпечного, дружнього до дитини освітнього середовища;

-                    якісно новий зміст і сучасні підручники;

-                     повноцінна реалізація ідей особистісно зорієнтованої освіти;

-                    сформованість ключових компетентностей;

-                    технологізація методики;

-                    моніторинг як засіб управління якості освіти;

-                    особистісна і професійна підготовка вчителя.  

         Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для

успішної життєдіяльності:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного

використання природних ресурсів з розумінням важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання протягом життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають:

спроможність діяти як відповідальний громадянин та брати повноцінну участь у громадському та суспільному житті, зокрема школи та класу, спираючись на розуміння соціальних, економічних і політичних понять та сталого розвитку, критичне оцінювання основних подій національної, європейської та світової історії, а також повагу до прав людини та верховенства права, цінування культурного розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України;

виявлення поваги до інших та толерантності, уміння конструктивно співпрацювати, співчувати та діяти в конфліктних ситуаціях, зокрема пов’язаних з різними проявами дискримінації. Дбайливе ставлення до особистого, соціального і фізичного добробуту та здоров’я, дотримання здорового способу життя; розуміння правил поведінки і спілкування, що є загальноприйнятими в різних спільнотах і середовищах, спроможність діяти в умовах невизначеності та багатозадачності;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

     Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях та обумовлюють формування ставлення до них.  

     Спільними для всіх компетентностей постають такі вміння:

 • читання з розумінням,
 • уміння висловлювати власну думку усно і письмово,
 • критичне та системне мислення,
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію,
 • творчість,
 • ініціативність,
 • вміння конструктивно керувати емоціями,
 • вміння оцінювати ризики, прийматирішення, розв’язувати проблеми,
 • здатність співпрацювати з іншими людьми.

       Освітня програма школи розроблена на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р. Б. (1-2 класи) (1-А, 1-Б, 2-Б), Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р. Б. (3-4 класи) (3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б), затверджених наказом МОН України №743-22 від 12. 08.2022 р. та на основі освітньої програми для 1-2 класів початкової школи за педагогічною технологією «Росток» (автор Т.О.Пушкарьова) (2-А), лист МОН України № 1/9-344 від 25.05.2018 р., лист ДСЯО №01-22/323 від 24.05.2018 р. «Про результати аналізу освітньої програми на відповідність Державному стандарту початкової освіти», лист ДСЯО від 11.09.2020 р. № 01/01-23/1045, наказ МОН України від 29.04.2021 р. №483 «Про реалізацію інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою «Впровадження в освітній процес педагогічної технології «Росток» в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на травень 2021-листопад 2027 роки».

     Освітня програма складена на 2022/2023 навчальний рік і затверджена рішенням педагогічної ради (протокол № 5 від   22. 03. 2022 р.).

    

Освітня програма визначає:

       1) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливівзаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;

      2) очікувані результати навчання учнів, які подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 3;

       3) пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

     4) рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

     5) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

        

         Наша школа – школа рівних можливостей для всіх; школа, яка намагається дати можливості для розвитку кожній дитині та розвинути її так, щоб вона була успішною в житті; школа компетентнісного розвитку і самовдосконалення з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої особистості.

       Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти наголошує, що якість освіти є найефективнішим засобом для задоволення освітніх потреб суспільства, сім'ї, дитини. Якість оцінюється моральними та ринковими категоріями, це не тільки якість кінцевих результатів, але й всіх процесів, які впливають на кінцевий результат. Тому управління школою  зосереджене на управлінні якістю освіти. А це означає співвіднесення результатів роботи школи з метою, яку колектив школи поставив перед собою.

2. Модель випускника

Нова українська школи визначає нову модель випускника. Це має бути:

 • Ціліснаособистість, усебічнорозвинена, здатнадокритичногомислення;                                                                                              
 • Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;
 • Інноватор, здатнийзмінюватинавколишнійсвіт, розвиватиекономікузапринципамисталогорозвитку, конкуруватина ринкупраці, учитисявпродовжжиття.

       Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися та ділитися досвідом з іншими.

       Випускник початкової школи повинен мати якісні характеристики:

 • упевненість в собі,
 • відчуття повноцінності,
 • старанність,
 • працелюбність,
 • самостійність,
 • дисциплінованість,
 • мотивація до досягнення успіху,
 • уміння слухати і чути,
 • здатність критично мислити і мати почуття самоконтролю,
 • навички культури поведінки і мови,
 • основи особистої гігієни і здорового способу життя.

3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

Школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінювальними уміннями і навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

 • забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової загальної освіти на рівні вимог Державного освітнього стандарту;
  • гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;
  • створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві;
  • формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
  • забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне

     та соціальне здоров’я учнів.

         Реалізація мети початкової освіти ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах, як:

- визнання унікальності та обдарованості кожної дитини, що забезпечується рівним доступом до освіти, забороною будь-яких форм дискримінації або відокремлення дітей на основі попереднього відбору;

- цінність дитинства, що оберігається шляхом встановлення освітніх вимог, які відповідають віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини;

- радість пізнання, що обумовлюється використанням в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності;

- розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, незалежного мислення, оптимізму та впевненості в собі;

- міцного здоров’я та добробуту, яких можливо досягти шляхом формування здорового способу життя і створення умов для гармонійного фізичного та психоемоційного розвитку;

- забезпечення безпеки у результаті створення атмосфери довіри і взаємоповаги, перетворення школи на безпечне місце, де запобігають насильству і цькуванню (булінгу), надають необхідну підтримку;

- утвердження людської гідності шляхом виховання чесності, наполегливості, доброти, здатності до співчуття і співпереживання, справедливості, поваги до прав людини (зокрема, права на життя, здоров’я, власність, свободу слова тощо);

- плекання любові до рідного краю та української культури, шанобливе ставлення до Української держави;

- формування активної громадянської позиції, відповідальності за своє життя, розвиток громади та суспільства, збереження навколишнього світу.

4. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій

         Фундаментом освітнього процесу в закладі є педагогіка партнерства.Педагогіка співробітництва (партнерства) ґрунтується на принципах гуманізмуй творчого підходу до розвитку особистості. Її мета – створення новогогуманного співтовариства. Головним завданням педагогіки партнерства є:

 • подолання інертності мислення;
 • перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками

     освітнього процесу.

       Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного розвитку школярів.

         Принципи партнерства, які застосовуються:

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • довіра у відносинах;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за

     нього, горизонтальність зв’язків);

 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття

     зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

   Учитель використовує в своїй роботі поряд із стандартними методами

організації освітнього процесу інноваційні, де навчання і виховання вибудовані таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Ідеологія дитиноцентризму реалізується через упровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти.

      Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів, а саме:

 • відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу педагогічної

     творчості;

 • активність учнів в освітньому процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів;
 • створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий

           елемент життя дитини;

 • практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого

розвитку дитини з її практичним досвідом;

 • відмова від орієнтації освітнього процесу на середнього школяра і обов’язкове

     врахування інтересів кожної дитини;

 • виховання вільної незалежної особистості;
 • забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її

     вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-      психологічного комфорту дитини.

5. Показники реалізації освітньої програми

           На рівні школи розроблена система показників (внутрішній моніторинг), що

дозволяє бачити, наскільки ефективно реалізується освітня програма. При цьому об’єктами, механізмами та термінами контролю є :

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності (щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма проходження на вибір учителя) – не менше 150 годин протягом 5 років, атестація – 1 раз на 5 років, добровільна сертифікація – 1 раз на 3 роки, участь у різних методичних заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, конкурсах, коучингах, тренінгах, онлайн-курсах, дистанційному навчанні – протягом року);
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (наявність документів,

     визначених нормативно-правовими актами з питань освіти, необхідної кількості

     підручників та навчально-методичної літератури з усіх навчальних дисциплін      для самостійної роботи та дистанційного навчання );

 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (відповідність вимогам:

     шкільні кабінети, класні кімнати, спортивні кімнати, бібліотека, їдальня,

     наявність інтернету – 1 раз на рік);

 • якість проведення навчальних занять (вивчення системи роботи педагогічних

     працівників – 1 раз на 5 років, тематичний контроль знань, класно-   узагальнюючий контроль – за потребою);

 • моніторинг досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей) (вивчення рівня навчальних досягнень з предмета – 1 раз на 5

років, циклу предметів – за потребою, освітньої галузі – 1 раз на 5 років, державна підсумкова атестація (4 класи) – в кінці навчального року, результати участі у предметних та творчих конкурсах різного рівня – протягом навчального року, участь у спортивних змаганнях – протягом навчального року, інтелектуальних випробовуваннях – протягом навчального року;

 • моніторинг оцінювання ступеня задоволення здобувачів освіти (соціологічні

     (анонімні) опитування учнів і випускників – 1 раз на рік);

      

Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи є:

 • оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої

     діяльності в школі;

 • постійний моніторинг змісту освіти;
 • спостереження за реалізацією освітнього процесу;
 • моніторинг технологій навчання;
 • моніторинг ресурсного потенціалу школи;
 • моніторинг управління ресурсами та процесами;
 • спостереження за станом соціально-психологічного середовища школи;
 • контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;
 • розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні.

6. Процеси розвитку, виховання і соціалізації в школі

        Виховання учнів у Переяславській початковій школі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.        

      Весь освітній процес у школі зорієнтований  на учня, розвиток його талантів, виховання на загальнолюдських цінностях, цінностях поваги до іншої людини, любові до власної країни. Це пронизує весь зміст освіти і весь процес навчання. Виховання позитивних рис характеру та чеснот здійснюється через наскрізний досвід та зміст освіти.

       Роль окремих виховних моментів під час навчання за наскрізними темами різна і залежить від їх мети і змісту та від того, наскільки тісно той чи інший захід пов’язаний із конкретною наскрізною темою, життєвим досвідом учнів та їх інтересами. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через організацію навчального та виховного середовища, а зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного розвитку учня.

      Соціалізація учнів молодших класів є надзвичайно важливою проблемою, яка стоїть перед вчителями початкової школи. Розв'язується вона   через здійснення соціальної адаптації та соціальної інтеграції учнів.

Соціальна адаптація учнів нашої школи здійснюється через формування соціальних компетентностей. Соціальні компетентності характеризують уміння людини повноцінно жити в суспільстві. Це здатність брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити з життєвих ситуацій, приймати діяльність демократичних інститутів суспільства.

Соціальна компетенція має такі параметри:

 • соціальна активність та мобільність особистості;
 • соціальна відповідальність;
  • здатність захищати та дбати про права, інтереси й потреби     інших;
  • освоєння та успішне виконання нових соціальних ролей;
 • уявлення про суть і структуру суспільства, у якому відбувається життєдіяльність;
 • прийняті соціальні цінності та норми.

Стратегія формування соціальних компетентностей, яку реалізує наш навчальний заклад, дає учням змогу не лише отримувати знання, а й розкривати, реалізовувати себе, свої задатки, позитивні риси.

Всебічний розвиток особистості учнів – запорука їх соціальної адаптації як у шкільному житті, так і в майбутньому.

7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

       Реалізація змісту освіти у школі та досягнення прогнозованого результату її роботи забезпечується програмно-методичним матеріалом, що відповідає Переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженого наказами МОН (таблиця 3).

8. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

       Переяславська початкова школа створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

       Заклад сприяє підготовці фахівців для роботи з особами з особливимиосвітніми потребами. Дітям з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

          Для навчання осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.         Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, здійснюється з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

         Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з шести років або з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. Переведення осіб з особливими освітніми потребами з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством.

9. Інклюзивне навчання

          Переяславська початкова школа за потреби створює інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

        Метою організації інклюзивного навчання в закладі є:

 • супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямоване на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення;
 • визнання можливостей дітей повноцінно вчитися, а їх відмінних особливостей гідних поваги та джерелом навчального досвіду для всіх учасників освітнього процесу.

      Заклад забезпечує умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

        Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному чинним законодавством.

        Задля забезпечення створення комплексної системи з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку, заклад освіти співпрацює з фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

        У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків інклюзивна група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

         Переяславська початкова школа забезпечує створення інклюзивних класів та груп як найбільш ефективний засіб, який гарантує солідарність, співчуття, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими освітніми потребами та їхніми однолітками.

       Етапи упровадження:

 • Визначення дій щодо адаптації навчального середовища (за нозологіями дітей в інклюзії) для кожного фахівця закладу: наочність, обладнання, матеріали.
 • Організація методично забезпечення: навчальні програми; корекційно-розвиткові програми; підручники, дидактичні матеріали.
 • Створення психолого-педагогічної команди (заступник з НВР, ассистент учителя, вчитель, психолог, соціальний педагог, за потреби -- дефектолог, логопед).
 • Налагодження партнерських стосунків із батьками.
 • Складання індивідуальної програми розвитку.
 • Складання індивідуального навчального плану.
 • Моніторинг навчально-виховних досягнень.
 • Оформлення дитячого портфоліо.

 

 

ІІ. Освітня програма початкової школи

 1. Вступ

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1-2 класи і 3-4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до

здобуття освіти.

Освітня програма І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання:

 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про повну загальну середню освіту» ;
 • Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» ( зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України 24 липня 2019 року № 688);
 • Наказу МОН України від 13.07.2021 року № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4- класів закладів загальної середньої освіти»;
 • Листа МОН України №1/9530-22 від 19.08.2022р. «Про інструктивно -методичні
  рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році».

2. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти

     Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

3. Загальний обсяг навчального навантаження

     Загальний обсяг годин по 1-4-х класах – 3 500 годин/навчальний рік.

для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік;

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік;

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік;

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02. 2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

         При вивченні іноземних мов, інформатики, відповідно до чинних нормативів, здійснюватиметься поділ класів на групи (наказ МОН України від 20 лютого 2002 року №128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06 березня 2002 року за №229/6517). Відповідно до рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 15.11. 2018 р.№ 407-21 «Про зарахування учнів до 1-го класу комунальних закладів загальної середньої освіти міста Переяслава-Хмельницького» поділ на групи в початкових класах для вивчення іноземної мови буде здійснюватися при кількості не менше 20 учнів.

      При визначенні гранично допустимого навантаження учнів урахованісанітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків: при очному навчанні у 1-х класах – 35 хвилин, у2-4-х класах – 40 хвилин. В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

• 1-2 класів - 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 - по 20 хвилин;

• 3-4 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 30 хвилин, або 4 - по 20 хвилин.

4. Перелік освітніх галузей 1-4-х класів

Мовно-літературна, у тому числі:

− Рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ);

− Іншомовна освіта (ІНО);

Математична (МАО);

Природнича (ПРО);

Технологічна (ТЕО);

Інформатична (ІФО);

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО);

Громадянська та історична (ГІО);

Мистецька (МИО);

Фізкультурна (ФІО).

5. Навчальний план

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.

Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети чи інтегровані курси.

Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

 • Підсилення предметів інваріантної складової (2-А, іноземна мова).

      Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

       Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

       Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

   Навчальні плани подані в таблицях 1-2:

в таблиці 1 поданий навчальний план 1-4 класів НУШ-2,

− в таблиці 2 – навчальний план 2-А, який буде працювати за педагогічною технологією «Росток».

     В таблиці 1 (навчальний план 1-4 класів НУШ-2), відповідно до рішення педради закладу, зазначено, що зміст інформатики в 2 класах виокремлюється із програми інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Виокремлення предмету обумовлене матеріально-технічними можливостями закладу та з метою формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, з метою формування навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві, що передбачено Державним стандартом початкової освіти.

       В таблиці 2 (начальний план 1-А класу, який буде працювати за педагогічною технологією «Росток») вказано, щореалізація освітніх галузей «Природнича», «Громадянська та історична», «Соціальна та здоров'язбережувальна», «Технологічна» здійснюється через впровадження інтегрованого курсу «Навколишній світ».      

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

 1. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/ вчителька у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів з обов’язковими результатами навчання, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/тези рубрики «Пропонований зміст» передбачають не запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності. Передбачається активне формування знань, умінь, уявлень, компетенцій через проектування, моделювання, конструювання, експериментальну та творчу діяльність, досвід власної практичної діяльності.

          

 1. Форми організації освітнього процессу

   Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства. Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності є різні типи уроку. Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, відео-уроки, пресконференції, ділові ігри тощо.

         Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

           Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

   За необхідності в закладі може запроваджуватися дистанційне навчання. Під час організації дистанційного навчання заклад керується методичними рекомендаціями МОН, Положенням про дистанційну форму здобуття початкової освіти в Переяславській початковій школі.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Відповідно до рішення педагогічної ради оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів освіти відбуватиметься наступним чином:

1. Результати оцінювання особистісних надбань учнів 1-4 класів та об’єктивних результатів навчання учнів 1-2 класів виражати вербальною оцінкою.

2. Результати оцінювання об’єктивних результатів навчання учнів 3-4 класів з мовно-літературної, математичної, природничої освітньої галузі виражати рівневою оцінкою.

3. Результати оцінювання об’єктивних результатів навчання учнів 3-4 класів з соціальної, здоров’язбережувальної, громадянської, історичної, технологічної, інформативної, мистецької, фізкультурної освітньої галузі виражати вербальною оцінкою.

4. Визначення рівня результату навчання здійснювати на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання здобувачів початкової освіти.

5. Навчальні завдання, що містяться в тематичних діагностувальних роботах, оцінювати рівневою оцінкою (оцінювальним судженням із зазначенням рівня результату).

6. Результати оцінювання тематичних діагностувальних робіт фіксувати на носіях зворотного зв’язку з батьками (щоденники, зошити для діагностувальних робіт , аркуші для діагностувальних робіт ).

         Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження індивідуального розвитку учнів у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів освіти формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів просування конкретного учня у навчанні, а визначення особистих результатів учнів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не

підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

         Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції у знаннях, уміннях, навичках.

       Формувальне оцінювання має на меті:

 • ти навчальний поступ учнів;
  • побоюваннямдитини помилитися;
  • у власних можливостях і здібностях;

       Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів  з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

      Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

Орієнтирами для оцінювання навчальних досягнень учнів (формувального і підсумкового) є окреслені в типовій освітній програмі очікувані результати навчання, об’єднані за галузями та проіндексовані відповідно до обов’язкових результатів навчання Державного стандарту початкової освіти.

Очікувані результати навчання слід використовувати для:

На основі очікуваних результатів навчання вчитель/ учителька може формулювати індивідуальні результати навчання учня/ учениці відповідно до опанування ним/ нею конкретного вміння (напр., намагається визначати ключові слова, визначає ключові слова, впевнено визначає ключові слова тощо), таким чином відстежуючи поступ учня за конкретний проміжок часу (напр., за два місяці).

Спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання цього поступу розпочинається з перших днів навчання дитини у школі і триває постійно. Невід’ємною частиною цього процесу є формування здатності учнів самостійно оцінювати свій поступ.

         З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, коригування та прогнозування їх розвитку можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів.

         Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації

цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

       Під час дистанційного навчання класні керівники та вчителі-предметники забезпечують регулярне відстеження результатів навчання здобувачів освіти, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби).

         Оцінювання результатів навчання учнів проводяться за видами оцінювання, визначеними спеціальними законами, і відповідно до критеріїв, визначених МОН України.

           Державна підсумкова атестація учнів проводиться відповідно до законодавства.

         Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку, на платформі Classroom через Google-форми, тощо.

         Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства (у класному журналі, свідоцтвах досягнень).

 1. Структура навчального року

       Переяславська початкова школа працює  за 5-денним навчальним тижнем.   Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

         І семестр – з 1 вересня по 30 грудня 2022 року

         ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року

       Протягом навчального року заплановані канікули:

осінні – з 17 жовтня по 28 жовтня 2022 р.;

зимові – з 2 січня по 13 січня 2023 р.;

весняні – з 27 березня по 31 березня 2023 р.;

додаткові для 1-х класів – з 20 лютого по 24 лютого 2023 р.

       Навчання 1-2 класів здійснюватиметься за змішаною формою на базі Переяславської гімназії №1 в другу зміну. Тривалість уроків у цих класах:

- у 1-х класах – 35 хв.

- у 2-4-х класах - 40 хв.

       Тривалість перерв:

- після 1 і 3 уроків – по 10 хв.

- після 2 уроку – 20 хв.

       Розклад дзвінків:


1 урок - 1230-1310

2 урок – 1320-1400

3 урок – 1420-1500

4 урок – 1510-1550


       Навчання 3-4 класів здійснюватиметься за дистанційною формою в першу зміну. Початок уроків о 8 годині 30 хвилин.

     Безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційногонавчання у синхронному форматі не повинна перевищуватидля учнів:

 • 1-2 класів - 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 - по 20 хвилин;
 • 3-4 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 30 хвилин, або 4 - по 20 хвилин.

         Навчальні екскурсії, відповідно до рішення педагогічної ради школи, будуть проводитися протягом ІІ семестру навчального року.

Таблиця 1

Робочий   навчальний   план

Переяславської початкової школи Переяславської міської ради

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

2-Б

3-А    

3-Б

4-А

4-Б

Українська мова

5

5

5

5

5

5

5

Іноземна мова

2

2

3

3

3

3

3

Математика

3

3

3

4

4

4

4

Я досліджую світ

7

7

8

7

7

7

7

З них:

-   Інформатика в інтегрованому курсі

   

1

       

Інформатика

     

     1

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Усього

19+3

19+3

21+3

22+3

22+3

22+3

22+3

Додаткові години

-

-

-

-

-

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

22

23

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

23

25

26

26

26

26

                 

Вакансія за рахунок невикористаних годин варіативної складової – 7 год

                                                                                                                                                                                     Таблиця 2

Робочий   навчальний   план

Переяславської початкової школи Переяславської міської ради

(для закладів загальної середньої освіти, що працюють за

педагогічною технологією «Росток )

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

2-А    

Інваріантна частина

Мовно-літературна (українська мова та література)

Українська мова

7

Мовно-літературна

Іноземна мова (англійська)

2+1

Математична

Математика

5

Природнича

Навколишній світ

4

Громадянська та історична

Соціальна і здоров’язбережувальна

Технологічна

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

               1

Музичне мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Разом

21 + 3

Додаткові години

 

1

З них:

додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

 

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

25

                                                                                                                                                                   Таблиця 3

 

Перелік навчальних програм

Назва навчальної програми

Ким затверджена

1.

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом

Р.Б. Шияна (1-2 класи)

Наказ МОН України

№ 743-22   від 12. 08.2022 р.

2.

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом

Р.Б. Шияна (3 – 4 класи)

Наказ МОН України

№ 743-22   від 12. 08.2022 р.

3.

Освітня програма для 1-2 класів початкової школи за

педагогічною технологією «Росток»

(автор Т.О. Пушкарьова)

Лист МОН України № 1/9-344 від 25.05.2018 р. та лист Державної служби якості освіти №01-22/323 від 24.05.2018 р. «Про результати аналізу освітньої програми на відповідність Державному стандарту початкової освіти»,

наказ МОН України №483 від 29.04 2021 р. «Про реалізацію освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Впровадження в освітній процес технології «Росток» в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на травень 2021-листопад 2027 роки»

Директор школи                       О.І.Тимченко

 
 
 
Територія обслуговування
  Друк  
 
 
 
 
Вакансії
  Друк  
 
 
 
 
Матеріально-технічне забезпечення
  Друк  
 

Матеріально-технічне забезпечення

 
 
 
Моніторинг якості освіти
  Друк  
 

Зведена таблиця успішності за 2021/2022 н. р.

Клас

Вчитель

К-сть

здобу-вачів освіти на 01.09.

2021

К-сть

здобу-вачів освіти на кінець навч. р.

1, 2 класи

3, 4 класи

Здобувачі освіти

із сформованими навч. навичками

з усіх освітніх галузей

Здобувачі освіти, у яких ще формуються навч. навички з певних освітніх галузей

Здобувачі освіти, які мають високий рівень знань з усіх навичок

Здобувачі освіти, які мають початко- вий рівень знань

К.

%

К.

%

К.

%

К.

%

1-А

Яковенко О.В.

25

26

26

100

0

0

-

-

-

-

1-Б

Кузьменко Л.О.

25

24

23

96

1

4

-

-

-

-

2-А

Дьохтяр Л. П.

25

25

25

100

0

0

-

-

-

-

2-Б

Хвостик І.В.

22

26

24

92,3

2

7,7

-

-

-

-

3-А

Чорна Л.А.

26

25

-

-

-

-

1

4

0

0

3-Б

Шелест Т.В.

25

25

-

-

-

-

1

4

0

0

4-А

Савченко Н.О.

28

28

-

-

-

-

3

10,7

0

0

4-Б

Ставицька Ю.В.

25

26

-

-

-

-

3

11,5

0

0

Всього

201

205

98

97

3

3

8

7,7

0

0

 
 
 
Звіт керівника закладу
  Друк  
 

          Протягом звітного періоду управління навчальним закладом  я, як директор школи, здійснювала відповідно до норм Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору. В своїй роботі, як і в попередній період,  дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України, нормативних актів, що регламентують роботу освітнього закладу.

         Відповідно до Закону України «Про освіту» учасниками освітнього процесу є батьки, вчителі та учні.  В своїй роботі головний акцент роблю на дотриманні чинного законодавства усіма учасниками освітнього процесу. Стою на сторожі інтересів як учнів та їх батьків, так і вчителів.

   Питання освітнього процесу, його результативності  є предметом  особливої уваги та турботи для мене, як керівника закладу, та для всього  колективу.

         Головне завдання, яке стояло перед педагогічним колективом в минулому навчальному році – надання якісної початкової освіти учням молодшого шкільного віку.

        Освітній процес у 2021/2022 н.р. був організований відповідно до наказу по школі №20-о/01-04 від 31 серпня 2021 року «Про організацію освітнього процесу школи у 2021/2022 н.р.». Викладання навчальних предметів здійснювалося згідно навчального плану, складеного відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів. Навчальний план школи включає інваріантну складову та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на навчальні предмети, курси за вибором, а також на індивідуальні та групові заняття.

       Навчальний матеріал викладався відповідно до календарно-тематичних планів з дотриманням кількості годин на тиждень за затвердженим розкладом уроків. Програмовий матеріал в усіх класах опрацьовано повністю. Є розбіжності у кількості запланованих і фактично вичитаних годин (відставання) у зв’язку зі змінами структури навчального року. Всі вчителі своєчасно вносили до календарно-тематичних планів корективи, пов’язані з цими змінами. Зокрема, протягом навчального року тричі було змінено його структуру: відповідно до наказів по школі №44-а/г/01-07 від 15 жовтня 2021 року «Про внесення змін у структуру навчального року», №9-а/г/01-07 від 24лютого 2022 року «Про внесення змін у структуру навчального року», №10-а/г/01-07 від 11 березня 2022 року «Про подовження канікул». Внаслідок цих змін навчальний рік тривав 31 тиждень, з них три навчальних тижні були неповними і з деяких предметів не всі години були вичитані. До того ж, у І семестрі був 1 святковий день, коли уроки не проводилися. Протягом 2021/2022н.р. у закладі двічі був введений карантин у зв’язку із захворюванням працівників закладу на коронавірусну хворобу COVID-19, а здобувачів освіти переведено на дистанційну форму навчання. У зв’язку з оголошеним воєнним станом в Україні навчальні екскурсії у 2021/2022 н.р. проводилися онлайн.

       Навчальні заняття під час дистанційного навчання вчителі проводили відповідно до затвердженого розкладу з використанням відеоінструментів Zoom, месенджерів Viber та Facebook, платформи Googleclassroom.

       Відповідно до Закону України «Про освіту», «Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684, на виконання Наказу МОН України від 04 вересня 2003 року №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти у школі здійснювався щоденний контроль за відвідуванням здобувачами освіти школи та дотриманням ними режиму роботи школи.

       Учителі початкових класів у класних журналах щодня заповнюють сторінку обліку відвідування здобувачами освіти уроків, вказують причину пропусків занять, контролюють наявність документів, які засвідчують причину відсутності дитини в школі (медичні довідки, заяви батьків, довідки з інших навчальних, санаторно-оздоровчих, спортивних установ тощо), підбивають підсумки відвідування школи в кінці кожного семестру. Медичні довідки зберігаються в медичних картках здобувачів освіти у медичному кабінеті, заяви батьків та документи з інших установ – у вчителя класу. Крім того, у школі ведеться журнал контролю відвідування здобувачами освіти школи. В кінці кожного тижня заступник директора з НВР аналізує стан відвідування школи здобувачами освіти, проводить бесіди з вчителями тих класів, де відсоток пропусків занять є великим або причини пропусків потребують додаткових уточнень.

Стан відвідування здобувачами освіти школи за 2021/2022 н.р.

Клас

Вчитель

К-сть пропу

щених

днів

К-сть пропущених уроків

З них:

дн./ уроків

по хворобі

з ін. поважних причин

без поважних причин

1-А

Яковенко О.В.

376

1655

366/1619

10/36

-

1-Б

Кузьменко Л.О.

531

2324

467/2038

64/286

-

2-А

Дьохтяр Л.П.

372

1860

313/1565

59/295

-

2-Б

Хвостик І.В.

395

1975

373/1865

22/110

-

3-А

Чорна Л.А.

302

1551

295/1515

7/36

-

3-Б

Шелест Т.В.

283

1415

264/1320

19/95

-

4-А

Савченко Н.О.

267

1335

241/1205

26/130

-

4-Б

Ставицька Ю.В.

341

1705

287/1435

54/270

-

Всього:

2867

13820

2606/12562

261/1258

-

    

         Всього здобувачами освіти за 2021/2022 н.р. пропущено 2867 днів. З них: 2606 днів – по хворобі, 261 день – з інших поважних причин. Найбільша кількість пропусків у 1-Б кл. – 531 день та у 2-Б кл. – 395 днів.

     В кінці 2021/2022 н.р. було проведено аналіз стану результатів навчання здобувачів освіти закладу. Станом на 1 вересня 2021 року в школі навчався 201 здобувач освіти. За рік до школи прибуло 6 дітей та вибуло 2, тому на кінець 2021/2022 н.р. в школі навчалося 205 здобувачів освіти.

Зведена таблиця успішності за 2021/2022 н. р.

Клас

Вчитель

К-сть

здобувачів освіти на 01.09.

2021

К-сть

здобувачів освіти на кінець навч. р.

1, 2 класи

3, 4 класи

Здобувачі освіти із сформованими навч. навичками з усіх освітніх галузей

Здобувачі освіти, у яких ще формуються навч. навички з певних освітніх галузей

Здобувачі освіти, які мають високий рівень знань з усіх навичок

Здобувачі освіти, які мають початко- вий рівень знань

К.

%

К.

%

К.

%

К.

%

1-А

Яковенко О.В.

25

26

26

100

0

0

-

-

-

-

1-Б

Кузьменко Л.О.

25

24

23

96

1

4

-

-

-

-

2-А

Дьохтяр Л. П.

25

25

25

100

0

0

-

-

-

-

2-Б

Хвостик І.В.

22

26

24

92,3

2

7,7

-

-

-

-

3-А

Чорна Л.А.

26

25

-

-

-

-

1

4

0

0

3-Б

Шелест Т.В.

25

25

-

-

-

-

1

4

0

0

4-А

Савченко Н.О.

28

28

-

-

-

-

3

10,7

0

0

4-Б

Ставицька Ю.В.

25

26

-

-

-

-

3

11,5

0

0

Всього

201

205

98

97

3

3

8

7,7

0

0

Майже у всіх здобувачів освіти 1-х та 2-х класів на кінець 2021/2022 н.р. сформовані усі навчальні навички з навчальних предметів усіх освітніх галузей. Лише в учня 1-Б класу є несформовані певні навчальні навички з кожної освітньої галузі. В двох учнів 2-Б класу несформовані навчальні навички з української мови, математики та іноземної мови.

       В 3-х та 4-х класах немає учнів, які мають початковий рівень знань. Разом з тим, 8 здобувачів освіти мають навчальні навички на високому рівні з усіх освітніх галузей що становить 7,7% учнів школи.

       Відповідно до закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», на виконання Указу Президента України № 927/2010 "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді", керуючись Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року № 1318/20056, наказом МОН України від 27.08.2013 №1236 «Про затвердження Положення про Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей», відповідно до наказу по школі від 3 вересня 2021 року №30-о/01-04 «Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2021/2022 н.р.» та з метою виявлення здібних і талановитих здобувачів освіти, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, а також стимулювання науково-пошукової діяльності, самостійної роботи школярів щодо вивчення окремих предметів протягом навчального року в школі проводилась систематична робота в цьому напрямку.

        В школі наявна нормативно-правова база з даного питання, з якою обізнані педагогічні працівники закладу, створено банк обдарованих дітей та затверджено план заходів по роботі з обдарованими дітьми. Робота з обдарованими дітьми реалізується в тісній співпраці адміністрації навчального закладу, учителів, бібліотекаря, практичного психолога, соціального педагога, педагога-організатора, батьків, працівників позашкільних установ міста. Головними принципами роботи є:

 • природовідповідність (планування та здійснення будь-яких педагогічних дій щодо обдарованих учнів на основі знань про їхні психолого-особистісні характеристики);
 • особистісно-орієнтований підхід (індивідуалізація навчання відповідно до потреб і можливостей конкретного учня);
 • творча продуктивність навчання (оцінка ефективності навчально-виховної роботи за конкретними досягненнями обдарованої дитини).

Ці принципи реалізуються в 3 етапи:

 • діагностичний (виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності);
 • формівний (створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку обдарованих дітей);

·       мотиваційно-стимулювальний (стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення).

З цією метою в 2021/2022 н. р. в школі проведено ряд заходів:

·       поновлено шкільний інформаційний банк даних про обдарованих здобувачів освіти школи;

·       продовжено роботу по оформленню портфоліо для роботи з обдарованими та таланови­тими дітьми;

·       психологом школи поновлено методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, про­філактики стресів, розумових, емоційних перенавантажень учнів;

·       проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

·       продовжено роботу гуртків «Window on English Speaking World», «Соколята», «Музична абетка»;

·       організовано роботу 2-х груп гуртка «Цікава математика», «Екологія для допитливих», «Природа рідного краю», «Весела палітра».

         Протягом навчального року в школі були проведені предметні декади:

англійської мови, предметів філологічного циклу, математики, природознавства та екологічного виховання, тиждень предметів художньо-естетичного циклу, тиждень правознавства.

         В рамках цих декад та тижнів в школі було проведено вікторини, конкурси, розгадування тематичних ребусів та кросвордів, оформлено тематичні газети і виставки художньої літератури, проведено виховні заходи, ігри, шкільні олімпіади.

         З метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесенню її престижу серед учнів, виховання шани до культури і традицій українського народу був проведений шкільний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. В конкурсі взяли участь здобувачі освіти 3-4-х класів. Перше місце серед здобувачів освіти 3-х класів здобула учениця 3-А класу Потапенко Вікторія, а серед здобувачів освіти 4-х класів – учень 4-Б класу Бойко Владислав. В міському етапі Бойко Владислав зайняв ІІ місце.

Багато здобувачів освіти з нашої школи прийняли участь у ХVІІ конкурсі творчої спадщини Т.Г.Шевченка літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря». Призові місця зайняли:

Жанр «художнє слово»

І вікова категорія

ІІ місце –  Кравченко Ніка( 2-Б клас)

ІІ вікова категорія

ІІ місце – Саріна Тетяна (3-Б клас)

ІІІ місце – Черниш Вікторія (4-А клас)

Жанр «живопис»

І вікова категорія

ІІІ місце – Сорока Марія (2-А клас), Іскра Дарія (2-А клас),

ІІ вікова категорія

І місце – Руденко Єва (4-Б клас)

ІІІ місце – Логвинюк Артем (4-А клас)

Жанр «фото-відеопрезентація»

ІІ вікова категорія

І місце – Біленко Єгор (4-А клас)

ІІІ місце – Прядко Юрій (4-А клас).

       У 2021/2022 навчальному році 13 здобувачів освіти 4-Б класу взяли участь Всеукраїнському конкурсі «Україна починається з тебе» на платформі «На урок» (Диплом І ступеня – 10 учнів, Диплом ІІ ступеня – 1 учень), а 16 учнів взяли участь в конкурсі «Захисники і захисниці» (Диплом І ступеня – 9 учнів, Диплом ІІ ступеня – 3 учні, Диплом ІІІ ступеня – учень).

       Протягом року в закладі були проведені різноманітні заходи. Зокрема:

єдиний день безпеки дорожнього руху ( у рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху); театральна вистава «Знання правил дорожнього руху – безпека вашого життя»; кіно та онлайн-уроки до тижня енергозбереження; усний журнал на тему «Пам’ятайте свої права, але не забувайте про свої обов’язки» ( 3 – 4 класи). Також проведено заходи до Дня українського козацтва «Козацькі забави» (1 -4 класи), до Дня Гідності та Свободи, до дня пам’яті Голодомору.

         З метою виявлення творчо обдарованих дітей проведено конкурс-виставку композицій з квітів, конкурси малюнків «Світлофор – мій вірний товариш», «Будь уважний на дорозі», «Вогонь - наш друг, та не завжди, чекати можна і біди», «Я маю право на…» , листівок «Так я бачу свої права» (4 кл.), «Майбутнє без СНІДу, конкурс- виставку новорічних іграшок «Прикрась ялинку»; онлайн фотоконкурси «Природа навколо мене» та «Я і мій домашній улюбленець».

       Здобувачі освіти нашої школи відвідують різноманітні гуртки, студії, школу танців, спортивні секції, акробатичні студії та хореографічні гуртки. Вони приймають участь в різних конкурсах, турнірах та змаганнях і часто займають призові місця.

      Про досягнення учнів школи систематично повідомлялось на нарадах педагогів закладу, батьківських зборах, сайті школи, у Facebook-групі нашого закладу.

       Високі результати освітнього процесу забезпечують кадри.  На сьогодні школа забезпечена педагогічними кадрами на 100 %.

       На виконання Закону України «Про освіту» № 2145-VІІІ від 05.09.2017р., наказу по школі від 6 вересня 2021 року №31-о/01-04 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2021/2022 н.р.», згідно з рекомендаціями щодо організації науково-методичної роботи з педкадрами КНЗ КОР «КОІПОПК» та з метою належної організації науково-методичної роботи в закладі та координації діяльності шкільних методичних об’єднань, впровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних освітніх технологій в 2021/2022 н.р. науково-методична робота педагогічного колективу закладу здійснювалася відповідно до Переліку нормативних документів МОН України щодо організації роботи у 2021/2022 навчальному році і відповідно до єдиної методичної проблеми "Реалізація багатокомпонентного змісту початкової освіти в умовах становлення Нової української школи".

       Зміст науково-методичної роботи у 2021/2022 н.р. в закладі було визначено на основі реалізації науково-методичної проблеми педагогів міста «Модернізація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами з метою підвищення професійних компетентностей педагогів в контексті Нової української школи».

         Впродовж  навчального року діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на виконання пріоритетних напрямків методичної діяльності:      

-      впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти;

-      впровадження інноваційних педагогічних технологій;

-      здійснення навчально-методичного забезпечення викладання предметів;

-      опрацювання сучасної законодавчої бази шкільної освіти;

-      дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

-      удосконалення системи виховної роботи;

-      вдосконалення системи внутрішкільного моніторингу якості освіти;

-      проведення організаційно-методичних заходів, спрямованих на впровадження прогресивних методик всебічного розвитку дитини, зокрема організацію ефективної роботи з обдарованими дітьми щодо забезпечення їх якісної підготовки до обласних і Всеукраїнських конкурсів та олімпіад;

-      вивчення і узагальнення педагогічного досвіду;

-      аналіз результатів навчально-виховного процесу.

           З метою покращення стану викладання навчальних предметів у школі широко практикувалися відкриті уроки та виховні заходи, їх аналіз і самоаналіз, розповсюджувались анкети-тестування для вчителів, батьків та учнів, на засіданнях МО вивчалися нові нормативні документи та обговорювалися актуальні проблеми навчання і виховання учнів, що випливали з формулювання і змісту науково-методичної проблеми школи.

       Протягом року діяли творчі групи педагогів закладу:

1. Творча група асистентів вчителя (Близнюк І.Е., Беліца Т.М., Марченко В.С.).

2. Творча група вихователів ГПД (Дьохтяр Л.П., Кизуб Н.В., Хвостик І.В., Загоровська Ю.В.).

     Голова МО вчителів початкових класів Шелест Т.В. та керівники творчих груп проводили засідання структурних підрозділів згідно з затвердженими планами роботи.

       Відповідно річного плану роботи школи протягом навчального року в школі проводилися засідання педагогічної ради. Серед питань, які розглядалися на цих засіданнях – «Про викладання інформатики в 2-х класах»; «Про стан викладання української мови», «Про результати адаптації учнів 1-х класів до навчання в умовах НУШ», «Про стан роботи з дітьми з ООП»; «Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання на уроках математики».

             Підвищенню та вдосконаленню методичної майстерності вчителів сприяла чергова атестація, внаслідок якої вчителю англійської мови Сонько О.П. було встановлено відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Учитель-методист», вчителям початкових класів Хвостик І.В. та Ставицькій Ю.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю ГПД Кизуб Н.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

           Вчитель англійської мови Сонько О.П. розробила методичну розробку «Діагностувальні роботи з англійської мови для 3 класу до навчально-методичного комплексу «Fairyland 3» (схвалено на засіданні науково-методичної ради КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", протокол №2 від 24.02.2022р.).Науково-методичною радою КУ «ЦПРПП» схвалено (Протокол №1 від 30.08.2021р.)програми гуртків педагогів закладу:навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напряму для учнів 2-4 класів «Window on English speaking world» (автор вчитель англійської мови Сонько О.П.),адаптована навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму«Весела палітра»для учнів 2-4 класів (автор вчитель початкових класів Хвостик І.В.), навчальна програма з позашкільної освіти еколого-біологічного профілю еколого-натуралістичного напрямудля дітей 7- 10 років «Природа рідного краю»(автор вчитель початкових класів Ставицька Ю.В.), навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму для дітей 9-10 років «Екологія для допитливих»(автор вчитель початкових класів Савченко Н.О.),навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму для дітей 8-10 років «Цікава математика» (автори вчителі початкових класів Шелест Т.В., Чорна Л.А.).                        

           В школі був організований чіткий моніторинг всіх аспектів освітнього процесу: якість проведення уроків, стан виконання програм, ведення шкільної документації, дотримання правил безпеки, стан виховної роботи, організація харчування, медичне обслуговування, гурткова робота.

     Однією з першочергових турбот закладу є здоров’я і безпека дітей. Проводився постійний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, правил безпеки, дотриманням температурного режиму,  чергуванням вчителів у закладі.

       Харчування дітей  проходило   на безоплатній  основі, батьки частково забезпечували шкільну їдальню овочами. Штат їдальні укомплектовано ( 2 кухарі, 1 підсобний робітник, 1 комірник). Щоденний контроль за якістю харчування здійснювався   медичною сестрою.

     В школі склалася певна система виховної роботи. В ній задіяні всі педагогічні працівники. За минулий рік проведено  свята, конкурси, змагання, екскурсії, квести, бібліотечні уроки, організовувалися виставки.  Більш детальну інформацію про проведені заходи можна  одержати, відвідавши сайт школи.

     Протягом минулого року проводилася активно робота по вирішенню фінансово-господарських проблем. Особлива увагу приділялася питанню якісного використання наявної навчально-матеріальної бази. Були вжиті заходи по підготовці школи до нового навчального року, роботи  в осінньо-зимовому періоді. Упродовж року було забезпечено чіткий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

    Проводилася робота по залученню позабюджетних коштів. Значну роль в цьому відіграє створений благодійний фонд «Берегиня дитинства».

 
 
 
Правила прийому до закладу
  Друк  
 
 
 
 
Умови доступності
  Друк  
 
 
 

Дочірні категорії

     
     
1604267
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Всього
324
4797
10240
1604267

Ваш IP: 44.201.97.0