top-1

top-2

top-3

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Міністерства освіти і науки України

 16 квітня 2018 року № 367

 

ПОРЯДОК

 зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної

 середньої освіти

 II. Зарахування до закладу загальної середньої освіти

 

1. Зарахування до початкової школи

1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи, визначені пунктом 4 розділу І цього Порядку, подаються до відповідного закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня.

Крім того, заяви про зарахування до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред'явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою і не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування.

Дитина зараховується до першого класу за однією з процедур, визначених пунктами 2, 7 або 3-7 чи пунктом 8 цього розділу.

2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

 3. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

 1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускникамидошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до глави 2 цього розділу, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником;

         3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

 Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

 4. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей заклад освіти оприлюднює з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти (у разі відсутності веб- сайту закладу освіти - на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти):

 список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

 оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

 інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

 наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі З осіб для проведення жеребкування.

 5. З метою зарахування усіх дітей, зазначених у підпункті 1 пункту 3 цієї глави, керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти:

 відкриття додаткового (додаткових) класу (класів), у тому числі інклюзивного чи спеціального;

 внесення необхідних змін до організації освітнього процесу;

вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому числі шляхом припинення орендних відносин).

    У разі якщо після вжиття вичерпних заходів кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання, а також сприяти зарахуванню дітей до обраних їх батьками закладів освіти.

6. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

 до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу І цього Порядку.

7. До класів, у яких навчання здійснюється мовою корінного народу чи національної меншини поряд з державною мовою, першочергово зараховуються діти, які належать до цих корінних народів чи національних меншин.

 Зарахування інших дітей на вільні місця (за їх наявності) відбувається за результатами жеребкування до 15 червня включно.

 Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

8. Особливості зарахування дітей до закладів освіти, які здійснюють освітню діяльність з урахуванням міжнародних договорів України, можуть визначатися цими договорами.

9. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

 

До заяви про зарахуваня до 1 класу додаються:

 1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

 2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682.

 3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

                                                                                                       

Графік прийому заяв до 1 класу

 

Пн.   8.15 — 12.00

 Вт.   14.00 — 16.00

 Ср.  14.00 — 16.00

 Чт.   14.00 — 16.00

 Пт.   8.15 — 12.00

 

 УВАГА!!!

 Заяви від батьків чи осіб, що їх замінюють, приймаються лише за умови наявності пакету документів:

  1.  - копії свідоцтва про народження дитини,
  2. - оригіналу чи копії медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о.

 Якщо є підстави для першочергового зарахування, батьки мають надати:

 - відповідний документ, що підтверджує місце проживання дитини;

- довідка з місця роботи ( для працівників ТОВ Костал Україна).

                                            Додаток

                                                                                               до наказу Переяслав-Хм. ЗОШ І ст.№6

                                                                             №2-о/01-04 від 06.03.2019 р

Порядок проведення жеребкування

для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця

1. Жеребкування – спосіб конкурсного відбору дітей для зарахування на вільні місця.

2. Жеребкування в разі потреби проводиться у період з 5 по 10 червня.

3. Конкретну дату проведення жеребкування щороку визначає керівник закладу. Про дату проведення жеребкування заклад повідомляє шляхом розміщення оголошення на інформаційному стенді закладу та на веб-сайті.

4. Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.

5. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об’єднань, зареєстрованих в установленому порядку.

6. Представники засобів масової інформації та громадських об’єднань мають право спостерігати, але не мають права втручатися в процедуру проведення жеребкування.

7. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, що має бути виготовлений з прозорого матеріалу (далі - пристрій), з використанням однакових за розміром, кольором, вагою, формою та іншими ознаками кульок, карток, аркушів паперу тощо (далі - жеребки).

8. Жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою.

9. Тип пристрою та жеребків визначається конкурсною комісією до її засідання, на якому відбувається жеребкування.

10. Загальна кількість жеребків має дорівнювати кількості дітей, які претендують на вільні місця.

11. Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць.

12. Всі жеребки мають однаковий вигляд і містять номери від 1 до останнього номера у списку поданих заяв.

13. Жеребки з номерами від одного до кількості вільних місць надають право на зарахування, а жеребки з номерами більшими, ніж кількість вільних місць, формують резервний список для можливого зарахування.

14. Якщо родина, яка отримала право на зарахування дитини до школи (або першочергове, або за жеребкуванням), отримає і використає право вчитися в іншому закладі, місце у школі звільняється і черга просувається на одне місце вгору – і право на зарахування до школи отримує дитина із резервного списку, яка за результатом жеребкування має наступний номер.

15. Інформація про те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, має бути доведена до відома усіх присутніх учасників жеребкування з обов’язковим відображенням у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії.

16. Жеребки до їх поміщення у пристрій демонструються присутнім учасникам жеребкування, які мають право оглянути як жеребки, так і пристрій.

17. Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник жеребкування дістає жеребок з пристрою у порядку розміщення дітей у списку, сформованого в алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує усім присутнім учасникам жеребкування та членам комісії його зміст.

18. У разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи жеребок замість них дістає з пристрою визначений конкурсною комісією член цієї комісії.

19. Інформація про результат кожного учасника жеребкування відразу фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

20. Після діставання останнього жеребка головою або одним з членів конкурсної комісії оголошуються результати жеребкування, що фіксуються в протоколі, який підписується усіма членами конкурсної комісії, та є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.

21. Учасник жеребкування може звернутися зі скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів жеребкування.

 

 
 

     
     
1549842
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Всього
53
707
5680
1549842

Ваш IP: 34.204.181.91