top-1

top-2

top-3

 

Головне завдання, над яким працює колектив закладу, - надання якісної початкової освіти учням молодшого шкільного віку

Методична проблема школи:

" Формування ключових компетентностей молодших школярів в умовах впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти" 

 

   Впродовж навчального року спрямувати діяльність педагогічного колективу закладу на виконання пріоритетних напрямків методичної діяльності, забезпечити методичний супровід щодо продовження впровадження:        

-       Державного стандарту загальної початкової освіти;

-       інноваційних педагогічних технологій;

-       здійснення навчально-методичного забезпечення викладання предметів;

-       опрацювання сучасної законодавчої бази шкільної освіти;

-       дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної початкової освіти;

-       удосконалення системи виховної роботи;

проведення організаційно-методичних заходів, спрямованих на впровадження прогресивних методик всебічного розвитку дитини, зокрема організацію ефективної роботи з обдарованими дітьми щодо забезпечення їх якісної підготовки до обласних і Всеукраїнських конкурсів та олімпіад;

-       вивчення і узагальнення педагогічного досвіду;

-       аналіз результатів навчально-виховного процесу.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичне засідання вчителів

 Pedr-1

 Pedr-2

 Pedr-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2 лютого 2021 р. у школі була проведена педрада на тему «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СЕРЕДОВИЩА, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДІТЯМ».

Cеред найважливіших чинників, які забезпечують якість початкової ланки загальної середньої освіти - сучасне освітнє середовище. Воно має забезпечити необхідні умови, засоби і технології для здобувачів освіти.

Заступник директора з НВР Сонько Оксана Петрівна нагадала учасникам педради теоретичні засади поняття «освітнє середовище». Вчитель початкових класів Дьохтяр Л.П. підготувала виступ «Фізичне середовище: планування та дизайн, спрямовані на розвиток дитини та мотивацію до навчання». Вчитель початкових класів Чорна Л.А. розкрила питання про роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища.

Практичний психолог Горбаченко С.М. провела майстер-клас «Шкільна медіація як засіб формування безпечного освітнього середовища», показавши ще один метод вирішення конфліктних ситуацій.

Напередодні педради були проведені анкетування серед батьків здобувачів освіти та серед учнів 3-4-х класів. Питання стосувалися освітнього середовища нашого закладу. Результати були показані на засіданні педради та окреслили коло завдань для педагогів.

 

 

___________________________________________

 

Методичне  об’єднання вчителів

 

metod

     metod-1

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             27 листопада у формі «Круглого столу» відбулося чергове засідання методичного об’єднання вчителів на тему «Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна галузь».

               Вчителі мали змогу поділитися власним досвідом впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літературного читання. Кожен виступаючий демонстрував комп’ютерну презентацію своєї роботи. Зокрема, вчителі перших класів розповіли про роботу зі словами на уроках української мови та метод «Кубування»; вчителі других класів про «Щоденні 5», вчителі третіх класів повідомили про методи роботи на уроках літературного читання на тему «Критичне читання».

               Що таке урок-квест та як його проводити поділилися досвідом вчителі четвертих класів.

               Робота шкільного методоб'єднання була цікавою та продуктивною.

 __________________________________________________________________________________________

План роботи

методичного об`єднання вчителів початкових класів на 2020/2021 н. р.

Надання якісної початкової освіти учням молодшого шкільного віку – головне завдання, яке стоїть перед педогогічним колективом нашого закладу.

Науково-методична проблема, над якою працює школа:

«Реалізація багатокомпонентного змісту початкової освіти в умовах становлення Нової української школи»

Науково-методична проблема, над якою працює методичне обєднання:

«Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в освітній процес»

МІСІЯ:

 • створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення освітньої діяльності;
 • забезпечення освітньо-культурних потреб педагогів;
 • розробка стратегічних цілей та оперативне планування освітнього процесу.

ВІЗІЯ:

 • упровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес;
 • формування позитивного іміджу педагогічної діяльності.

           Завдання методичного об’єднання

вчителів початкових класів

1.Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в    організації роботи членів ШМО.

2.Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

5.Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

Напрямки роботи

методичного об’єднання вчителів початкових класів

І. Діагностично-прогностичний напрям:

vстворення умов для компетентнісно орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення, вдосконалення професійної компетентності;

vвивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методів навчання;

vстворення системи інформаційної підтримки вчителів;

vстимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу;

vвдосконалення освітнього процесу.

ІІ. Навчально-методичний напрям:

vзабезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях;

vмоделювання продуктивної технології інноваційного освітнього процесу;

v оволодіння різними формами, методами, підходами, технологіями для вдосконалення освітнього процесу;

vвикористання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності;

vметодичний супровід атестації педагогів.

ІІІ. Організаційно-координаційний напрям:

vпідвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

vкоординація форм і методів самоосвітньої діяльності, націлення на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;

vрозвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів;

vпланування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в міжатестаційний період.

 

 Організація самоосвітньої роботи вчителів

У кожному з нас криються потенційні творчі можливості, і ми повинні працювати щосили, аби розкрити цей потенціал

                                Мартін Лютер Кінг

         Самоосвіта педагога - це свідома робота над удосконаленням своєї особистості як професіонала, адаптація своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності і безперервне удосконалення якостей своєї особистості.

         Самоосвіта - це свідомий рух

від:               Я - реального (визначити свої сильні і слабкі сторони)

                    Я - ретроспективного (яким я був у минулому)

до:               Я - ідеального (відповідність сучасним вимогам)

                    Я - рефлексійного (самоусвідомлення свого самовдосконалення)

Завдання самоосвітньої роботи:

 1. знати і розуміти сучасні тенденції розвитку освіти взагалі, початкової зокрема;
 2. удосконалювати свої знання в галузі класичної і сучасної психології та педагогіки;
 3. організовувати свою діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо)
 4. конструювати та реалізовувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій;
 5. відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом;
 6. проектувати власну програму професійно-особистісного зростання;
 7. систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і культурного життя;
 8. підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури.

Робота з молодими спеціалістами

                                                   та новими вчителями

                                                   Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього світильники.

                                                                                   Томас Фуллер

 1. Ознайомитися з наказом про наставників для нових вчителів. (вересень)
 2. Вивчити запити нових вчителів. (вересень)
 3. Надавати необхідну методичну допомогу та підтримку новим вчителям; консультувати щодо правильного оформлення шкільної документації. (протягом навчального року)
 4. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів, їх обговорення. (протягом року)
 5. Складання рекомендацій щодо самоосвіти. (жовтень)
 6. Обговорення новинок в освіті, творчих знахідок інших вчителів. (протягом року)
 7. Залучення нових вчителів до методичної, громадської та інших видів роботи в школі. (протягом навчального року)
 8. Допомога у роботі з "важкими" дітьми та сімями. (протягом року)
 9. Аналіз роботи нових вчителів. (травень)

     Робота з обдарованими та здібними учнями

У кожній людині - сонце.

Тільки дайте йому світити.

                                               Сократ

 1. Продовжити на уроках цілеспрямовану роботу з виховання у учнів свідомого, відповідального ставлення до навчання, формування навичок самоосвіти, пізнавальної, інформаційної компетентності, підвищення якості знань відповідно їх потенціалу. З цією метою активно впроваджувати диференційований підхід та сучасні технології навчання.
 2. Оновити шкільний інформаційно-ресурсний банк даних «Обдарована дитина».
 3. Продовжити практику складання учнівських портфоліо, індивідуально-розвиваючих програм здібних учнів, організувати активну індивідуальну роботу з їх реалізації протягом навчального року.
 4. Продовжити індивідуальну роботу з обдарованими та здібними учнями, дані яких внесено до банку даних, з підготовки їх участі у міських олімпіадах та інтелектуальних конкурсах, розвивати креативні здібності, створювати ситуацію успіху та умови до самореалізації дітей.
 5. Провести індивідуальну діагностичну роботу для вивчення інтересів та запитів учнів.
 6. Продовжити практику організації та проведення учнівських авторських виставок «Презентація таланту».
 7. Планувати та проводити шкільні позакласні заходи з метою створення умов для успішної самореалізації учнів.
 8. Узагальнювати педагогічний досвід учителів, які працюють із обдарованими і здібними дітьми.
 9. Підвищувати рівень компетентності педагогів і підготовка їх до роботи з обдарованими і здібними учнями.

Тематика засідань методичного об`єднання

вчителів початкових класів

на 2019-2020 навчальний рік

Засідання 1

Вересень

Тема. Нова українська школа – новий зміст освіти

Якщо ми навчатимемо сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дитини завтра

                                                                        Конфуцій

 1. Аналіз роботи шкільного методичного обєднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД за попередній навчальний рік.
 2. Актуальний діалог.

üЗакон України «Про освіту» у контексті проблем реформування початкової школи.

üНова початкова школа: на які моделі орієнтується Україна.

 1. Модернізація змісту освіти у вимірі сьогодення:

üДержавний стандарт початкової освіти;

üБазовий навчальний план. Типова освітня програма. Типовий навчальний план. Робочі навчальні плани. Модельні навчальні програми;

üІнтеграція та інтегроване навчання;

üПланування тематичного навчання;

üОрганізація ефективного і безпечного освітнього середовища.

 1. Актуальний інструктаж.

üОсобливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2018-2019 навчальному році;

üОсобливості оцінювання навчальних досягнень учнів.

 1. Сучасний учитель як провідник змін в контексті Концепції Нової української школи.

üПрактична робота. Складання портрета сучасного педагога.

üПсихологічна служба «Моя професія - вчитель». Засоби профілактики та подолання професійного вигорання педагогів.

 1. Обговорення і коригування річного плану роботи школи на 2019-2020 н.р.  
 2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного обєднання вчителів початкових класів на 2019-2020 н.р.

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 1. знати основні положення Концепції «Нова українська школа», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988;
 2. ознайомитися з наказом МОН України від 13.07.2017р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;
 3. ознайомитися з Законом України «Про освіту», прийнятого Верховною Радою України 05.09.2017р., підписаного Президентом України 25.09.2017р.;
 4. ознайомитися з Листом МОН України №1/9-554 від 13.10.2017 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»;
 5. опрацювати Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87;
 6. опрацювати наказ МОН України від 20.04.2018р. №407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (стосується 2-4 класів);
 7. опрацювати наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження Типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (стосується 1 класів);
  1. опрацювати посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» під заг. ред. Бібік Н.М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017;
  2. ознайомитися з наказом МОН України №137 від 13.02.2018 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»;

10)опрацювати наказ МОН України №283 від 23.03.2018 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;

11)опрацювати Лист МОН України від 03.07.2018р. №1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018-2019 н. р.»

12)опрацювати Інструкцію щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917 та методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 та лист МОН від 22.05.2018 № 1/9-332);

13)взяти до уваги Інформаційне повідомлення Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України б/н від 05.03.2018р. «Перелік навчальних програм. Варіативний складник. Початкова школа»;

14)взяти до уваги наказ МОН України № 948 від 05.08.2016 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів ЗНЗ» (стосується 2-4 класів);

15)опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016 р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р. (стосується 2-4 класів);

16)опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016р. № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів»;

17)ознайомитися з Листом Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 21.05.2018р.№2.2-1255 «Формувальне оцінювання учнів 1 класу» та Листом Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 18.05.2018р. №2.2-1250 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу»;

18)ознайомитись з публікаціями на порталі «Нова українська школа»:

üЯк по-новому оцінюватимуть учнів перших класів

üОцінювання по-новому: як закордонний досвід оцінювання в початкових класах можна використати в Україні

19)взяти до уваги Лист МОН України від 15.09.2015р. «Щодо дистанційної форми навчання в ЗНЗ»;

20)опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом МОН України № 641 від 16.06.2015 р.;

21)опрацювати додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015 р. «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у ЗНЗ»:

22)опановувати новітні практики, технології, методики, спираючись на знання набуті у ході дистанційного навчання на сайті студії онлайн-освіти EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах:

23)спланувати навчально-виховну роботу 1-4 класів на рік, взявши до уваги тематичний підхід до організації навчання;

24)спланувати та взяти участь у Тижні початкової школи;

25)підготовка, презентації та розповсюдження продуктів педагогічної діяльності членами ШМО;

26)взяти до уваги поради для вчителя «Управління часом»: https://naurok.com.ua/post/sekreti-upravlinnya-chasom-dlya-vchitelya

https://naurok.com.ua/post/zvichki-yaki-zavazhayut-uchitelevi-lyubiti-svoyu-robotu

Засідання 2

Листопад

Тема. Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь

Якщо знання – це новий капітал, то інновації – нова валюта.

                                                   Кевін Келлі

 1. Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в мовно-літературній освітній галузі.
 2. Інтеграція навичок «Щоденні 5»: читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе.
 3. Карусель інновацій. Використання інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках української мови і літературного читання:
 • технологія «кластера» на уроках літературного читання;
 • квестова технологія у навчанні мови і літератури;
 • метод проектів на уроках літературного читання.
 • технологія ЧПКМ (читання і письмо для розвитку критичного мислення).

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 1. взяти до уваги рекомендації «Як створити і провести квест-урок»:
 1. опрацювати статтю «Інтегровані уроки : від теорії до практики»: https://naurok.com.ua/post/integrovani-uroki-vid-teori-do-praktiki
 2. розробити та провести Тиждень української мови та писемності в початкових класах;
 3. організувати участь молодших школярів у Всеукраїнській грі «Соняшник», творчих конкурсах юних мовознавців.

Засідання 3

Лютий

Тема. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня галузь

Якщо ти хочеш зміну в майбутньому – стань цією зміною в сьогоденні.

                                           Магатма Ганді

 1. Тренінг. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів.
 2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики.
 3. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:
 • кейс-технологія;
 • «перевернуте навчання»;
 • сторітелінг;
 • технологія «боншо»;
 • технологія квестів;
 • технологія «кольорові капелюхи» (6 капелюхів мислення Едварда Де Боно);
 1. Шляхи розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках математики.
 2. Вивчення математичних понять і закономірностей у проектній діяльності.
 3. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України.
 4. Групові методи роботи на уроках у початковій школі.
 5. Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO.

Практикум. Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок»

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 1. ознайомитися з добіркою матеріалів, які допоможуть запровадити принципи STEM-освіти у навчальний процес:
 1. взяти до уваги статтю «Чому LEGO у школі – це круто»:

3) ознайомитися з відео-матеріалом «Шість капелюхів: прийом-гра для розвитку критичного мислення»: https://naurok.com.ua/post/shist-kapelyuhiv-priyom-gra-dlya-rozvitku-kritichnogo-mislennya

4) ознайомитися з літературою по впровадженню групових методів навчання:

 • Лійметс Т.В. Групова робота на уроці. – К., 2005
 • Галіцина Л. Ігри для дорослих. Інтерактивні методи навчання. – К., 2005
 • Методичний порадник: форми і методи навчання / укладач Б.О.Житник. – Х.: А.С.К., 2014
 • Уваров А.Ю. Кооперація в навчанні: групова робота. – К., 2011
 1. розробити і провести Тиждень математики в початкових класах;
 2. організувати участь молодших школярів у Всеукраїнській грі «Кенгуру»;
 3. переглянути інтегровані уроки учасників конкурсу «Учитель року-2017» в номінації «Початкова освіта».

Засідання 4

Квітень

Тема. Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти. Природнича освітня галузь

Немає прагнення більш природного, ніж прагнення до знань.

                                                 М. де Монтель

 1. Організаційно-педагогічні умови формування екологічної грамотності молодших школярів.
 2. Інтеграція змісту кількох навчальних предметів навколо природничої теми.
 3. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках природознавства.
 4. Скрайбінг – сучасний засіб візуалізації мислення учнів.
 5. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні прийоми роботи на уроках природознавства:
 • активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці природознавства засобами технології «перевернутий клас»;
 • прийом фішбоун;
 • прийом «Кубик Блума»;
 • використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування екологічної культури учнів.
 1. Екологічні проекти – засіб виховання соціально активної особистості.
 2. Актуальний коментар: ДПА-2019.

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 1. опрацювати літературу з проблеми формування екологічних умінь молодших школярів:
 • Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах. – К.: Веселка,1998
 • Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах. – Луганськ: Альма-матер, 2004
 • Вербицький В.В. Проведення екологічних експериментів, походів, польових практик. – К.: СМП «Аверс», 2003
 • Жаркова І. Технологія формування у молодших школярів природничих знань дієво-практичного характеру. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001
 • Коваль Н.С. Самостійна робота учнів на уроках природознавства: посібник для вчителів. – К.: радянська школа, 1982
 1. підготувати і провести шкільний Тиждень екологічного виховання;
 2. організувати участь молодших школярів у Всеукраїнській грі «Геліантус»;
 3. опрацювати літературу з питання розвитку критичного мислення молодших школярів:
 • Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням критичного мислення / упор.Г.О. Ярош, Н.М. Седова. – Х.:Вид.гр. «Основа», 2005
 • Вукіна Н.В., Дементієвська Н.Л., Суізієнко І.М. Критичне мислення: як цього навчити. – Х., 2007
 • Дичківська І.М.Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав., 2004
 • Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій в початкових класах. – Вид.гр. «Основа», 2007
 • Матоніна Р.Д. Розвиток критичного мислення учнів початкових класів. – Х.: Вид.гр. «Основа», 2013
 1. підготовка, презентація та розповсюдження інноваційного досвіду щодо екологічного виховання молодших школярів;
 2. опрацювати наказ МОН України від 30.12.р. № 1547 «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та нормативні документи щодо проведення ДПА учнів у 2019 році;
 3. ознайомитися з Інструкцією про звільнення від проходження від проходження ДПА за станом здоров'я (Наказ МОН України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.р. № 72/78);
 4. учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію;
 5. опрацювати наказ МОН України від 14.07.р. № 762 «Порядок переведення учнів (вихованців) ЗНЗ до наступного класу» та нормативні документи щодо закінчення 2018-2019 н.р.

Засідання 5

Травень

Тема. Підсумок роботи методичного обєднання за рік

Ніщо так не возвеличує і не дає право відчути себе людиною, в найвищому розумінні цього слова, як праця, в яку віриш і любиш.

                                   Олександр Білаш

 1. Звіт керівника ШМО про підсумки роботи за рік.
 2. Виставка «Творчі сходинки». Досягнення членів ШМО (методичні матеріали; свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації; сертифікати, подяки, грамоти та портфоліо учнів).
 3. Звіт членів ШМО про результативність їх участі в роботі міських семінарів-практикумів, творчих груп, тижні педмайстерності.
 4. Звіт членів ШМО про навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів, онлайн-курсах освітньої платформи EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах.
 5. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів 1-4 класів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних, міських олімпіадах, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і інтернет-олімпіадах.
 6. Педагогічний тренінг «Сходинки успіху в роботі вчителя».

             


Березнева педагогічна рада 

 

1 березня у школі проведено засідання педагогічної ради школи на тему «Модель взаємодії школи із сім’єю: проблеми, перспективи та пріоритети співпраці». 

 

Сім’я та школа – це дві провідні педагогічні системи, у співпраці яких визначається вектор особистісного розвитку дитини й морально-етичного стану суспільства загалом. На засіданні педради вчителі розглянули правові основи сучасного сімейного виховання, психологічні аспекти позитивної взаємодії вчителів з батьками учнів, також було розглянуто сім’ю як природне середовище первинної соціалізації дитини.

 

Вчитель Дьохтяр Л.П. розповіла про свою систему роботу з батьками першокласників. Вчитель Яковенко О.В. поділилася досвідом роботи на тему «Батьківські збори як одна із форм здійснення педагогічної просвіти батьків». Вчителі Савченко Н.О. та Пінчук Ю.В. презентували матеріали свого досвіду на тему «Спільні творчі справи як одна із форм взаємодії вчителя, учнів та їх батьків».
               
 Конференція в онлайн-режимі
 
 
Konferenzia 
 
Konferenzia3 
 

 

Майстер-клас вчителя Савченко Н.О.

 

Savzenko Savzenko1 

Savzenko2  Savzenko3

 

                 
                  12 грудня Савченко Наталія Олексіївна (вчитель вищої категорії, має
 
звання "учитель-методист") провела для вчителів школи майстер-клас.
                 
                 Вона презентувала свій досвід роботи на тему «Інтерактивні методи
 
навчання на уроках математики», розкрила секрети успішної роботи над
 
величинами та запропонувала учасникам ряд цікавих розвивальних завдань. Крім
 
того, вона провела фрагмент інтегрованого заняття з математики та трудового
 
навчання, на якому всі присутні із задоволенням виготовили півня – символ
 
наступного року.
 

 

Педагогічна рада

 

 

Uropki Int 

 
   6 грудня у школі проведено засідання педагогічної ради школи на тему "Інтегровані уроки як один із засобів формування цілісної картини світу в молодших школярів". 
Один із напрямів методичного оновлення уроків у початковій школі – проведення їх на основі інтеграції навчального матеріалу з кількох предметів, об’єднаних навколо однієї теми. Цей підхід сприяє інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань.
На засіданні педради вчителі розглянули сучасні вимоги до інтегрованих уроків, методичні принципи об’єднання навчальних предметів, нетрадиційні форми проведення таких уроків та їх відзначили їх ефективність.
Вчителі Лихно Л.Б., Чорна Л.А., Хвостик І.В. та Пінчук Ю.В. презентували матеріали проведених напередодні відкритих інтегрованих уроків.
 

 

Педагогічна майстерність

 

Pedmaster Pedmaster1 

Pedmaster2  Pedmaster3  

   З 14 по 25 листопада в школі проведено декаду педмайстерності вчителів початкових класів. Педагогами закладу сплановано та проведено ряд змістовних та цікавих заходів. Зокрема, проведено ряд інтегрованих відкритих уроків:

 

 В 1-Б класі – інтегрований урок з природознавства і читання (вчитель Хвостик Ірина Василівна), на якому учні дізналися багато цікавого про один із символів України – калину, виконали ряд завдань, пов’язаних із цим кущиком, спробували на смак ягідки калини та пиріжки з калиною.

 

В 2-А класі – інтегрований урок з математики та природознавства (вчитель Чорна Людмила Анатоліївна). Учні отримали нові знання про перелітних та зимуючих птахів, удосконалили обчислювальні навички та презентували годівнички для зимуючих птахів.

 

В 3-Б класі – інтегрований урок з читання, природознавства та трудового навчання (вчитель Пінчук Юлія Василівна). Юлія Василівна поєднала роботу з текстом казки В. Скомаровського «Чому в морі вода солона» з теоретичним матеріалом з природознавства про воду. В кінці уроку учні виготовили роботи з пластиліну «На дні морському».

 

В 4-Б класі – інтегрований урок з математики і природознавства (вчитель Лихно Людмила Борисівна). Діти дізналися багато цікавого про Африку та її жителів, а також удосконалили свої обчислювальні навички.

 

Крім цього, в 2-Б класі (вчитель Шелест Т.В.) проведено літературно-пізнавальну вікторину «У казки на гостинах», в 1-А класі(вчитель Дьохтяр Л.П.) – спортивні естафети, в 3-А класі (вчитель Савченко Н.О.) – урок-свято «Естетики чудовий світ», в 4-А класі (вчитель Яковенко О.В.) – дослідницько-пошуковий між предметний проект «Калина – одвічний символ України».

 

Вихователі ГПД провели конкурс рухливих ігор та розваг «Кличе в коло гра весела». Бібліотекарем школи Олешко В.В. проведено урок позакласного читання «Моя улюблена книга». Педагог-організатор для кожної паралелі підготувала різноманітні заходи:

 

•для учнів 1-х класів – змагання «Казкові естафети»,

 

•для учнів 2-х класів – гра-подорож «Солодке дерево»,

 

•для учнів 3-х класів – творчий конкурс «Ромашка»,

 

•для учнів 4-х класів – ігрова програма «Мандри в хустинкове містечко». 

 

Засідання школи молодого вчителя

 

SkolaMV  Skola2  

  

23 листопада в нашій школі відбулося засідання школи молодого вчителя для молодих та новопризначених вчителів початкових класів міста.

 

Савченко Наталія Олексіївна (вчитель вищої категорії, має звання «учитель-методист») презентувала свій досвід роботи на тему «Інтерактивні методи навчання на уроках математики» та запропонувала учасникам інтерактивну вправу з виготовлення аплікації з геометричного матеріалу.

 

Яковенко Оксана Всеволодівна (вчитель вищої категорії,має звання «учитель-методист») познайомила присутніх з методикою написання есе та презентувала інтерактивні вправи, які використовує на уроках української мови. Учасники також вчилися писати сенкан на задану тему.

 

Практичний психолог школи Горбаченко Світлана Михайлівна розказала присутнім про причини порушення учнями дисципліни на уроках та надала рекомендації щодо усунення їх. Вона провела практичне заняття  з виготовлення матеріалів для зняття стресу та агресії учнів. Крім того, Світлана Михайлівна продемонструвала кілька відеороликів для використання на батьківських зборах з питання профілактики порушень дисципліни учнями.Міський семінар 
з англійської мови

 

Seminar1 Seminar2

Seminar  Seminar3

 

31 березня вчителями англійської мови Сонько О.П. та Микитенко Т.М.

проведено семінар для вчителів міста на тему «Співвідношення

ігрових та неігрових методів навчання на всіх етапах уроку». Заняття

проведено у формі ділової гри. Вчителі пригадали теоретичні засади з

даного питання, у формі інтерактивних вправ вирішили кілька

проблемних питань з теми семінару (скільки часу мають займати ігри

на уроці, на якому етапі уроку найкраще їх використовувати, які види

ігор доцільні на різних етапах уроку). Кожен вчитель презентував одну

гру, яку часто використовує на уроках. З їх назв було створено плакат

«Welikeplayinggames». В кінці семінару з метою релаксації проведено

тренінгову вправу «Активізація особистих ресурсів за допомогою

ритмотерапії».

 


 


Засідання педагогічної ради  
                    

Pedrada15  

 

   24 листопада в школі відбулося засідання педагогічної ради на тему «Роль

уроків розвитку зв’язного мовлення у формуванні комунікативної

компетенції молодших школярів». Директор школи О.І.Тимченко наголосила           

на важливості даних уроків у системі шкільного навчання. Адже набуті в      

початкових класах особистісні якості, зокрема пов’язані з мовленням, не

тільки забезпечують основу подальшого навчання, виховання і розвитку

дітей, а й значною мірою зумовлюють практичну, громадську та професійну

діяльність дорослої людини.

  У своїх виступах учасники педради висвітлили роботу закладу по

формуванню зв’язного мовлення учнів нашої школи. Заступник директора з

НВР Сонько О.П. охарактеризувала стилі педагогічного спілкування та

наголосила на ролі педагога у розвитку комунікативності учнів. Голова МО

Яковенко О.В. презентувала власні напрацювання по даному

питанню. Практичний психолог Горбаченко С.М. провела ряд вправ по

зняттю психологічних бар’єрів під час педагогічного спілкування. 


 

 Декада педагогічної майстерності

 

Urok1  Urok2 

Urok3

    В рамках декади педагогічної майстерності вчителів початкових класів, яка проходила з 09.11.2015   по  18.11.2015 в ЗОШ І ст. №6 проведено

     ряд заходів. Зокрема:

  ·         проведено відкриті уроки  з української мови:

1-Б – вчитель Шелест Т.В.

2-А – вчитель  Савченко Н.О.

3-Б – вчитель Лихно Л.Б.

4-А – вчитель Дьохтяр Л.П.

  ·        в 4-Б класі проведено годину спілкування «Любіть Україну свою», підготовлену вчителем початкових класів Хвостик І.В. та бібліотекарем школи Олешко В.В.;

 ·        педагогом-організатором Салівон О.В. спільно з учителями початкових класів в  усіх класах  проведені  виховні заходи з безпеки дорожнього руху;

 ·        досвід роботи з учнями перших класів презентували вчителі 1-А та 1-Б класів Чорна Л.А. та Шелест Т.В.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
     
1421725
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Всього
111
1123
537
1421725

Ваш IP: 54.165.57.161